Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

ภาษาไทย (ประถม)
   
 
นางกัญญา สมทอง
หัวหน้ากลุ่ม
 
     
นางชุติมา บุญยานันต์
สอนภาษาไทย ชั้น ป.1

นางสุรางค์ เชื้อนาค
สอนภาษาไทย ชั้น ป.3
นางสาวบุญตา ทักษิณาจารี
สอนภาษาไทย ชั้น ป.4
     
นางกัญญา สมทอง
สอนภาษาไทย ชั้น ป.2

นางสาวเพ็ญวิภา ศิลาบุญแก่น
สอนภาษาไทย ชั้น ป.2-3
นางสาวชลธิชา หมั่นการ
สอนภาษาไทย ชั้น ป.5-6

     
 
 
Untitled Document