Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
นางสาวมีนา สุริสาร
นางสาวณพภรณ์ กระลำพัก
 
 
ภารกิจ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
1. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
3. ประสานงานเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และสร้างฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการใช้งาน
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : 024242244 ต่อ 141

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการให้สามารถติดต่อ ประสานงานกันได้ทุกฝ่าย
2. การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับโปรแกรมให้ทันสมัย เพื่อใช้งานในแต่ละกลุ่ม/งาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การพัฒนาระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์้ทันสมัยและรองรับระบบสื่อการสอนต่างๆ ได้
4. การพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียน ณ อาคารพูนศรีเกษม
5. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายใต้โครงการ Microsoft School Agreement ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับประถม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กิจกรรมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ "Google Drive, Google Calendar" ให้แก่บุคลากรทุกคน วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารอนุสรณ์ 80 ป
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งาน Email และระบบ Wifi ภายในโรงเรียน" ให้แก่บุคลากรทุกคน วันที่ 21-22 กันยายน 2560 และ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารอนุสรณ์ 80 ป
จัดอบรมการใช้งาน SmartPhone, Ipad, Tablet เวลา 8.30-11.00 น. ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทอร์ศรี
ให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการทำคะแนน ระหว่างวันที่ 1-18 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสารสนเทศ อาคารทอร์ศร

 

Untitled Document