Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
   
 
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
บุคลากรสนับสนุน
       
    งานธุรการ/งานสารบรรณ/งานสถิติ งานทะเบียน
    งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์
       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
งานธุรการ
:
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น.
งานสารบรรณ
:
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-15.30 น.
งานการเงิน
:
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30-15.30 น.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
งานทะเบียน / สถิติ
:
จำนวนบุคลากร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2562
    จำนวนนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2562

 

  ใบคำร้อง (ภาษาไทย)
    ใบคำร้อง (ภาษาอังกฤษ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
งานจัดซื้อ-พัสดุ-ครุภัณฑ์
:
การขอเสนอซื้อ
    วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ส่งใบขอเสนอซื้อที่งานจัดซื้อ
    วันจันทร์ ส่งใบขอเสนอซื้อให้ผู้บริหารพิจารณา
 
:
การเบิกอุปกรณ์ เวลา 9.00-10.00 น.
    วันอังคาร งานธุรการ
    วันจันทร์ วัสดุสิ้นเปลือง
    วันศุกร์ ร้านเครื่องเขียน
       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Untitled Document