Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
  
  คู่มือผู้ปกครอง
  การติดต่อโรงเรียน
 

1. ทำบัตรผู้ปกครอง และติดบัตรทุกครั้ง เมื่อเข้าภายในโรงเรียน
2. แต่งกายสุภาพ เมื่อเข้าภายในบริเวณโรงเรียน งดเครื่องแต่งกายรัดรูป โป๊ หรือสั้น กรณีมาร่วมงานพิธีการ งดสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
3. ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองรับประทานอาหาร หรือขนม ที่บริเวณศูนย์อาหารเท่านั้น
4. หากท่านผู้ปกครองต้องการพบคุณครู หรือนักเรียน ให้ติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารทอร์ศรี
5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คุณครูประจำชั้นของนักเรียน

  การดูแลนักเรียน
  1. ผู้ปกครองจำเป็นต้องมามอบตัวนักเรียน และรับฟังการปฐมนิเทศด้วยตนเอง เพื่อรับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กวดขันให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
3. กวดขันให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.15 น.
4. หากนักเรียนหยุดเรียน ต้องแจ้งคุณครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง
5. หากนักเรียนหยุดเรียน หรือมาโรงเรียนสายเกิน 10.00 น. ต้องมีใบลาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง มาแจ้งกับคุณครูประจำชั้นทุกครั้ง
6. ขอให้ผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจในจดหมายถึงผู้ปกครองทุกฉบับ ก่อนลงชื่อรับทราบในเอกสารหรือใบตอบรับที่โรงเรียนแจ้ง
7. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง หากทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องขอพบผู้ปกครองในกรณีพิเศษ หรือฉุกเฉิน เช่น ครูประจำชั้น ฝ่ายปกครอง หรือ ครูห้องพยาบาลให้มารับนักเรียนเมื่อไม่สบาย
8. กวดขันให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนมาให้ครบถ้วน ระหว่างวัน ทางโรงเรียนจะไม่รับฝากอุปกรณ์ที่ลืมนำมา
9. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน และนอกเวลาทำการ ของโรงเรียน โรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบ
เหตุการณ์ที่เกิดนอกบริเวณโรงเรียน หรือนอกเวลาทำการ
  ระเบียบการรับ-ส่งนักเรียน
  1. การส่งนักเรียนเข้าเรียน
- ก่อนเวลา 06.30 น. ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ที่ปากทางประตูใหญ่ นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน ผ่านป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้าเรียน ที่อเนกประสงค์ 1
- เวลา 07.00-08.15 น. นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนได้ทางประตูเล็ก และประตูใหญ่ (ศูนย์อาหาร) และสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้าเรียน โดยมีครูที่อยู่เวรประจำวันคอยดูแลความเรียบร้อย
- ตั้งแต่เวลา 08.15 น. เป็นต้นไปให้นักเรียนเดินเข้าทางประตูใหญ่ผ่านป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้าเรียน โดยมีครูฝ่ายปกครองคอยดูแลความเรียบร้อย

2. การรับนักเรียนกลับบ้าน
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนทางประตูใหญ่และเข้าประตูศูนย์อาหารได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป และรอรับนักเรียนได้ที่บริเวณโดยรอบของศูนย์อาหารเท่านั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- ผู้ปกครองนั่งรอรับนักเรียนได้ที่บริเวณโดยรอบของศูนย์อาหาร
- เวลา 15.30-17.00 ผู้ปกครองเพียง 1 ท่าน ลงชื่อที่สมุดรับนักเรียน ที่ศูนย์อาหาร
- หลังจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูจะนำนักเรียน ชั้น ป.1-ป.3 ออกจากห้องเรียน เพื่อไปนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับ ดังนี้
• ชั้น ป.1 นั่งเป็นห้องเรียน ที่ห้องอาหารครูมัธยม
• ชั้น ป.2-ป.3 นั่งเป็นชั้น/ห้องเรียน ที่ศาลาพักนักเรียน
- เวลา 16.30-17.00 น. เดินมารับนักเรียนตามจุดที่กำหนดกับครูเวรประจำวัน ที่ประตูทางเข้า-ออก ระหว่างศูนย์อาหารและศาลาพักนักเรียน ผู้ปกครองรับนักเรียนแล้ว เดินออกทางประตูเล็ก
- ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ครูเวรประจำวันจะนำนักเรียนที่ผู้ปกครองยังไม่มารับกลับไปส่งให้อยู่ในความดูแลของครูฝ่ายนักเรียนประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์ 1
- นักเรียนที่นั่งรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน พนักงานหญิงที่ทำหน้าที่ประจำรถ ลงชื่อที่สมุดรับ นักเรียน แล้วนำนักเรียนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียนกลับบ้าน
 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
หลักจากเลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.30 น. ครูให้นักเรียนกลับบ้านทีละชั้นเรียน โดยแบ่งนักเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับ ให้รอที่ศูนย์อาหาร ส่วนกลุ่มนักเรียนที่กลับด้วยรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียน ให้รอที่อาคารอเนกประสงค์ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลิกเรียนเสริมเย็น เวลา 16.45 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เดินออกได้ทางประตูเล็ก ตั้งแต่เวลา 15.30 น. (กรณีไม่มีเรียนเสริมเย็น)
  3. รถรับ-ส่งนักเรียน (รถโรงเรียน)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เปิดให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีการจัดการระบบดูแลนักเรียน ให้มีความสะดวกสบาย และคำนึง
ถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยรถรับ-ส่งนักเรียนจะเข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน และมีพนักงานที่ดูแลนักเรียน
บนรถเป็นผู้หญิงทุกคน ซึ่งรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งและกระทรวงศึกษาธิการ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ได้แบ่งพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคิดค่าบริการ
ตามระยะทางที่โรงเรียนกำหนด
ติดต่อเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน ได้ที่ฝ่ายบริการ โทรศัพท์ 02-424-2244 ต่อ 109
  กรณีนักเรียนต้องกลับบ้านแบบฉุกเฉิน (พร้อมกันทั้งโรงเรียน)
 

ในสถานการณ์พิเศษบางประการ เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบ หรือ โรคติดต่อ ทางโรงเรียนอาจมีความจำเป็นให้นักเรียน
ทุกคนกลับบ้านแบบฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และ ความสะดวกรวดเร็วในการกลับบ้าน ทางโรงเรียนจึงกำหนดวิธี
ปฏิบัติดังนี้
1. ฝ่ายปกครอง เป็นผู้แจ้งการกลับบ้านแบบฉุกเฉินกับคุณครูหัวหน้าชั้น จากนั้นคุณครูหัวหน้าชั้นแจ้งกับครูประจำชั้น ครูประจำชั้นไลน์
แจ้งกับผู้ปกครอง ให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยบอกจุดที่รับนักเรียนอย่างชัดเจน
2. เมื่อผู้ปกครองมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้แจ้งกับครูประจำชั้น ครูประจำชั้นจะนำนักเรียนมารอตามจุดที่นัดหมายไว้
3. กำหนดจุดรับนักเรียนแต่ละชั้น ดังนี้

 
  4. ผู้ปกครองสามารถนำรถยนต์วนเข้ามารับนักเรียนได้ ตามแผนผังเส้นทางเดินรถ โดยมีบุคลากรงานอาคารสถานที่คอยประสาน
การจราจร และดูแลความปลอดภัย
5. คุณครูฝ่ายปกครองจะดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการรับนักเรียนกลับบ้านด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
6. หัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อให้รับทราบแนวปฏิบัติ
หมายเหตุ : ในกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ปกครองติดต่อกับครูประจำชั้นโดยตรง ไม่ต้องติดต่อที่อาคารทอร์ศรี เพื่อลดความแออัด และเพิ่มความ รวดเร็วในการรับนักเรียนกลับบ้านของผู้ปกครอง
 
  การทำบัตรผู้ปกครองนักเรียน
  รายละเอียดการขอทำบัตรผู้ปกครองนักเรียน (โดยมีคุณครูประจำชั้น เป็นผู้ประสานให้กับงานห้องสมุด) เพื่อรักษามาตรการ
ความปลอดภัยสำหรับนักเรียน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองในการเข้า-ออกโรงเรียน รวมถึงการรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้ทำบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน ที่งานห้องสมุด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการขอบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน
2. เตรียมรูปถ่าย หรือไฟล์รูปถ่ายของผู้ปกครอง
3. เตรียมค่าธรรมเนียมการทำบัตร ใบละ 100 บาท
4. ส่งแบบฟอร์ม รูปถ่าย และ ค่าธรรมเนียม
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถ นำส่งที่ครูประจำชั้น โดยครูประจำชั้นนำส่งครูห้องสมุด
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นำส่งที่ห้องสมุดโดยตรง
ทั้งนี้ หากท่านผู้ปกครองมารับบุตรหลานด้วยตนเอง และยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้ปกครอง ท่านผู้ปกครองสามารถดำเนินการ
ทำบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียนได้ที่ห้องสมุด
โรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน เมื่อเข้ามาติดต่อ หรือ มารับบุตรหลาน
ของท่าน ภายในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานห้องสมุด โทร. 02–424–2244 ต่อ 130
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri