Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป. 1 – ม. 4  ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปกติ)
 


 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนหญิง
  • เฉพาะชั้น ป.1 เกิดปี พ.ศ. 2557 กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 อายุครบเกณฑ์ 6 ขวบ นับถึง 16 พฤษภาคม 2563
  • อายุไม่ถึงเกณฑ์ และกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 สามารถซื้อใบสมัครได้ แต่ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (เฉพาะชั้น ป.1)
  2. การซื้อใบสมัคร
  ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ (อาคารทอร์ศรี)วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-15.30 น.
  ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ Facebook : Khemasiri Memorial School และ Line : @khemasiri (โรงเรียนจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)
  • ใบสมัครชุดละ 300 บาท (ตรวจสอบให้ถูกต้องตามชั้นที่สมัครไม่รับเปลี่ยนหรือคืน)
  ซองจดหมาย ที่โรงเรียนแนบมาพร้อมใบสมัคร เขียนชื่อ–นามสกุลของนักเรียน
  บ้านเลขที่ ที่มีผู้รับจดหมายลงทะเบียนอย่างชัดเจน ไม่ต้องติดแสตมป์ (ส่งคืนครู
  ในวันสมัคร)
  3. กำหนดการสมัครและสอบสัมภาษณ์
  • สมัครและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสมัคร
  4. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (ชั้น ป.1-ม.4)
   • ใบสมัคร ฉบับจริง (เขียนตัวบรรจง ทั้ง 2 ส่วน  ให้นักเรียนลงชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง โดยใช้ปากกา)
  • รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
  • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของบิดามารดา และนักเรียนผู้สมัครพร้อมถ่ายสำเนาของบิดา มารดา นักเรียน แยกคนละ 2 ชุด
 

สมุดรายงาน(ปพ.6 สมุดพก) ฉบับจริง ย้อนหลัง 2 ปี และชั้นที่กำลังเรียนอยู่ ภาคเรียนที่ 1 (ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าปก, ผลการเรียน ความเห็นของคุณครูประจำชั้น และผู้ปกครอง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด

  • ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นปัจจุบัน ฉบับจริง (ไม่เกิน 60 วัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
 

เฉพาะชั้น ป.1 สมุดรายงาน ฉบับจริง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ที่มีผลการเรียนพร้อมถ่ายสำเนาหน้าปก, ผลการเรียน, ความคิดเห็นของครู จำนวน 2 ชุด

  เฉพาะชั้น ม.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และสมุดรายงาน (ปพ.6)
  ฉบับจริงของชั้น ม.1,ม.2,ม.3 พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  เฉพาะชั้น ป.2 – ม.4 แฟ้มผลงาน (portfolio)
  5. วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร
 

• ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี

  6. การสอบสัมภาษณ์
  • นักเรียน สอบสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
  • บิดา หรือ มารดา ตอบแบบสอบถาม (เพียง 1 ท่าน)
  7. การประกาศผลสอบ
  • ประกาศผลสอบทาง www.khemasiri.ac.th และส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ทางไปรษณีย์
   
  หมายเหตุ
  • กรุณาอ่านระเบียบการให้ละเอียดและเตรียมเอกสารมาให้ครบในวันสมัครและสอบสัมภาษณ์
  • กรณีที่เอกสารมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือเหตุผลอื่นกรุณาแนบเอกสารฉบับจริงและสำเนา  2 ชุด
  • กรณีที่บิดา, มารดามียศ กรุณาเขียนยศเต็ม
  • รับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกชุด
   
 
   
 
     
 
Untitled Document