Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
 
 
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดี มีวินัย ในภาคเรียนที่ 2/2558

 

โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
มอบธงแดงและธงน้ำเงินให้แก่ห้องเรียนที่มีความสะอาดตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2558

 

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดี มีวินัย ในภาคเรียนที่ 1/2558

 

โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
มอบธงแดงและธงน้ำเงินให้แก่ห้องเรียนที่มีความสะอาดตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2558

นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
ณ หอประชุมศุขศรีสมร
ภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามิกา ชั้น ม.1
 
 
 
 
 

Untitled Document