Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
 
 
งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
        “รักประเพณี  มีมรรยาทงาม”  เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ซึ่งเป็นการสืบสานนโยบายหลักขององค์ก่อตั้งโรงเรียนคือ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม  เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร  เกษมศรี ในการที่ให้เยาวชนเป็นคนดี และมีมรรยาทที่งดงาม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดในเรื่องของกิริยามารยาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้ที่งดงามไม่เหมือนใคร คือ การย่อไหว้
           ทั้งนี้ งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมมารยาท เพื่อให้ความรู้ และถ่ายทอดกิริยามารยาทให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสองด้าน ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่กับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาอารมณ์ สติปัญญา กิริยามารยาทของนักเรียนที่เป็นแบบแผนอันเป็นชื่อเสียงเด่นของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ตลอดมา
   
ตารางอบรมมารยาท ปีการศึกษา 2566
ระดับประถม ระดับมัธยม
ภาคเรียนที่ 1 การอบรมมารยาทจัดในชั่วโมง วิถี KMS ตารางอบรมมารยาท ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 การอบรมมารยาทจัดในชั่วโมง วิถี KMS ตารางอบรมมารยาท ภาคเรียนที่ 2
   
   
นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กราบรับเสด็จ
"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ในงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี
   
   
   
การย่อไหว้แบบเขมะสิริอนุสสรณ์
   
   
การส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย
 
 


 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri