Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
 
 
งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
  “รักประเพณี  มีมรรยาทงาม”  เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ซึ่งเป็นการสืบสานนโยบายหลักขององค์ก่อตั้งโรงเรียน คือ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม  เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร  เกษมศรี ในการที่ให้เยาวชนเป็นคนดี และมีมรรยาทที่งดงาม  ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ
            งานปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอด  ในเรื่องของกิริยามารยาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้ที่งดงามไม่เหมือนใคร คือ การย่อไหว้
            ทั้งนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมมารยาทเพื่อให้ความรู้ และถ่ายทอดในเรื่องกิริยามารยาทตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา  โดยบรรจุหัวข้อการอบรมในตาราง  พร้อมกันนี้ด้วยความห่วงใยของโรงเรียน ยังมีการนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆ มาเตือนภัยนักเรียนอีกด้วย

             โครงการอบรมมารยาทของนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ที่ดำเนินต่อมาอย่างดียิ่งนั้น  เพื่อมุ่งเน้นคำว่า “รักประเพณี  มีมรรยาทงาม”  ให้แก่นักเรียน  ควบคู่ไปกับความรู้  และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสองด้าน  ให้เป็นเลิศควบคู่กันไปนับเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาอารมณ์ สติปัญญา กิริยามารยาทของนักเรียนที่เป็นแบบแผนอันเป็นชื่อเสียงเด่นของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ตลอดมา
 
การย่อไหว้แบบเขมะสิริอนุสสรณ์
   
   
 
 
     


 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri