Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

 
ภาคเรียนที่ 1/65  
9 พฤษภาคม 2565 >>ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
15 พฤษภาคม 2565  >>นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
16 พฤษภาคม 2565 >>ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ
17 พฤษภาคม 2565 >>เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
20 พฤษภาคม 2565 >>ทำบุญวันทอร์ศรี
28 พฤษภาคม 2565 >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยม
29 พฤษภาคม 2565 >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับประถม
8 มิถุนายน 2565 >>พิธีสวดมนต์เย็น และทำบุญเรือนนอนของนักเรียนประจำ
9,16 มิถุนายน 2565 >>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม,ระดับประถม
12 กรกฎาคม 2565 >>พิธีแห่เทียนพรรษา
21-27 กรกฎาคม 2565 >>สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยม
22-27 กรกฎาคม 2565 >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถม
1 กันยายน 2565 >>เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1-ม.4) ปีการศึกษา 2566
19-23 กันยายน 2565 >>สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยม
20-23 กันยายน 2565 >>สอบกลางปี 2565 ระดับประถม
24 กันยายน 2565 >>ทำบุญวันมหิดล วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร  เกษมศรี และวางพวงมาลาวันมหิดล
6 ตุลาคม 2565 >>ประกาศผลสอบชั้น ป.6 และแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม. 1
7 ตุลาคม 2565 >>ประกาศผลสอบชั้น ป.1-5
11 ตุลาคม 2565 >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
12-24 ตุลาคม 2565 >>ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
13 ตุลาคม 2565 >>พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 2565  >>พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
25 ตุลาคม 2565 >>เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
   
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
   

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

   
ภาคเรียนที่ 2/64  
1 พฤศจิกายน

>>เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ป.1-ม.6 (Online)

15 พฤศจิกายน

>>นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มาเรียนที่โรงเรียน (On-site)

4 มกราคม 2565

>>เปิดเรียนทุกระดับชั้น >ชั้น ป.1-6 On-site และ Online >ชั้น ม.1-6 On-site

17-21 มกราคม >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 /2564 ระดับประถม
>>สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยม
11,14,17 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.6 ที่โรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ >>พิธีลาครูของนักเรียน ชั้น ม.6 (พิจารณาตามสถานการณ์อีกครั้ง) (ยกเลิก)
28 กุมภาพันธ์, 2 มีนาคม >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.3 (Online)
1, 3 มีนาคม >>สอบปลายปี 2564 ชั้น ป.6 (Online)
14-18 มีนาคม >>วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายปี 2564 ชั้น ป.1-ป.5 (Online)
>>วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 (Online)
19 มีนาคม >>ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
22 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ภาค 2/2564 ชั้น ป.6 (ไลน์ส่วนตัว)
25 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ภาค 2/2564 ชั้น ม.3 (ไลน์ส่วนตัว)
30 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ภาค 2/2564 ชั้น ม.6 (ไลน์ส่วนตัว)
  >>ประกาศผลสอบ ภาค 2/2564 ชั้น ป.1-ป.5 (ไลน์ส่วนตัว)
18 เมษายน >>ประกาศผลสอบ ภาค 2/2564 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 (ไลน์ส่วนตัว)
   
   
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri