Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินการโรงเรียน ปี 2563

(การกำหนดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 /2563 จะกำหนดกิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน)
   
30 มิถุนายน นักเรียนประจำ ชั้น ป.3-ม.3 เข้าเรือนนอน
1 กรกฎาคม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ป.1-ม.3

7 กรกฎาคม นักเรียนประจำ ชั้น ม.4-6 เข้าเรือนนอน
8 กรกฎาคม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ม.4-6

6 สิงหาคม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-6
13 สิงหาคม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1-3
20 สิงหาคม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.4-6
24-27 สิงหาคม สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 /2563 ระดับประถม
24-28 สิงหาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 ระดับมัธยม
   
   
 
Untitled Document