Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

 
ภาคเรียนที่ 1  
9 พฤษภาคม >>ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
16 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถม (ไป-กลับ)
17 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม (ไป-กลับ)
19 พฤษภาคม >>ทำบุญ "วันทอร์ศรี"
28 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ประจำ)
  >>นักเรียนประจำทุกคนเข้าเรือนนอน
29 พฤษภาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
10 มิถุนายน >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า่ ระดับมัธยม
11 มิถุนายน >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า่ ระดับประถม
14 มิถุนายน >>พิธีสวดมนต์เย็นเนื่องในวันไหว้ครู และทำบุญเรือนนอน ฝ่ายนักเรียนประจำ
15 มิถุนายน >>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน >>กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนประจำ
20 มิถุนายน >>วันรำลึกถึกคุณสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม >>เปิดระบบรับสมัึครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2567
27 กรกฎาคม >>กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
15-21 สิงหาคม >>สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับมัธยม
15-18 สิงหาคม >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับประถม
1 กันยายน >>เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1-ม.5) ปีการศึกษา 2567
17 กันยายน >>เปิดบ้านโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (KMS Open House 2023)
24 กันยายน >>พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
25 กันยายน >>ทำบุญ "วันมหิดล" และ "วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร"
5-11 ตุลาคม >>สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับมัธยม
6-11 ตุลาคม >>สอบกลางปี ปีการศึกษา 2566 ระดับประถม
11 ตุลาคม >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
12-23 ตุลาคม >>ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
24 ตุลาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri