Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

 
ภาคเรียนที่ 1  
9 พฤษภาคม 2565 >>ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
15 พฤษภาคม 2565  >>นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
16 พฤษภาคม 2565 >>ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ
17 พฤษภาคม 2565 >>เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
20 พฤษภาคม 2565 >>ทำบุญวันทอร์ศรี
28 พฤษภาคม 2565 >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยม
29 พฤษภาคม 2565 >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับประถม
8 มิถุนายน 2565 >>พิธีสวดมนต์เย็น และทำบุญเรือนนอนของนักเรียนประจำ
9,16 มิถุนายน 2565 >>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม,ระดับประถม
12 กรกฎาคม 2565 >>กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
21-27 กรกฎาคม 2565 >>สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยม
22-27 กรกฎาคม 2565 >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถม
27 กรกฎาคม 2565 >>พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
11 สิงหาคม 2565 >>พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
1 กันยายน 2565 >>เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1-ม.5) ปีการศึกษา 2566
19-23 กันยายน 2565 >>สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยม
20-23 กันยายน 2565 >>สอบกลางปี 2565 ระดับประถม
24 กันยายน 2565 >>ทำบุญวันมหิดล วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร เกษมศรี และนักเรียน ม.6 ไปวางพวงมาลาวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช
6 ตุลาคม 2565 >>ประกาศผลสอบชั้น ป.6 และแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม. 1
7 ตุลาคม 2565 >>ประกาศผลสอบชั้น ป.1-5
11 ตุลาคม 2565 >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
12-24 ตุลาคม 2565 >>ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
13 ตุลาคม 2565 >>พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2565  >>พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
25 ตุลาคม 2565 >>เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
   
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
หมายเหตุ: ปฏิทินโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri