Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
     
 
 
 
นายเขมินท์ คงจำเนียร
 
 
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
 
บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ
 
       
   
 
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
นางสาวมีนา สุริสาร
 
 
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
       
     
 
นายพีระพล วงศาโรจน์
   
 
งานโสตทัศนูปกรณ์
   
     
 
ฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย
 
     
  งานโสตทัศนูปกรณ์      
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
     
 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ที่ปรึกษา  
  2. นายเขมินท์ คงจำเนียร ประธาน  
  3. นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์ กรรมการ  
  4. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ  
  5. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ  
  6. นางเจนจิรา หลวงพันเทา กรรมการ  
  7. นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์     กรรมการ  
  8. นายพีระพล วงศาโรจน์   กรรมการ  
  9. นางสาวมีนา สุริสาร กรรมการ และเลขานุการ  
         
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri