Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
     
 
นายศุภโยค คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
 
 
 

นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา

นายเขมินท์ คงจำเนียร

 
 
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
 
ฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย
 
    งานโสตทัศนูปกรณ์    
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     
 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ประธาน  
  2. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองประธาน  
  3. นายเขมินท์ คงจำเนียร รองประธาน  
  4. นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์ กรรมการ  
  5. นางสาวณพภรณ์ กระลำพัก กรรมการ  
  6. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ  
  7. นางสาวโชติมา เปรมสุข           กรรมการ  
  8. นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์     กรรมการ  
  9. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ  
  10. นางสาวมีนา สุริสาร กรรมการ และเลขานุการ  
         
 

Untitled Document