Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
     
     
 
นายศุภโยค คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
 
 
 
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
นายเขมินท์ คงจำเนียร
 
 
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
 
ฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย
 
    งานโสตทัศนูปกรณ์    
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     
 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ประธาน  
  2. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองประธาน  
  3. นายเขมินท์ คงจำเนียร รองประธาน  
  4. นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์ กรรมการ  
  5. นางสาวณพภรณ์ กระลำพัก กรรมการ  
  6. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ  
  7. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ  
  8. นางสาวโชติมา เปรมสุข กรรมการ  
  9. นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์     กรรมการ  
  10. นายพีระพล วงศาโรจน์   กรรมการ  
  11. นางสาวมีนา สุริสาร กรรมการ และเลขานุการ  
         
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri