Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
 
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ ประธาน
  2. นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ รองประธาน
  3. นางสาวเขมะพันธุ์  เชิดเกียรติกุล ผู้อำนวยการ รองประธาน
  4. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ กรรมการ
  5. นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  6. นายปารเมธ รัตนะสาขา รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน กรรมการ
  7. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายบริการ และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถม กรรมการ
  8. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายบริการ กรรมการ
  9. นายเขมินท์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  10. นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กรรมการ
  11. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กรรมการ
  12. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  13. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และหัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  14. นางมยุรีวรรณ  อุดมอิทธิเสถียร ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  15. นางสาวสมพร ยิ้มเจียม หัวหน้าระดับชั้น ม.1-3 กรรมการ
  16. นางสาววรรณภร คำภูศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.1-3 กรรมการ
  17. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 กรรมการ
  18. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
  19. นางมะลิวัลย์ พุ่มโมรา หัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการ
  20. นางสาววัลลภา นันตะโภค หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ กรรมการ
  21. ว่าที่ ร.ต.ยุทธดนัย  พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานวัดผลฯ และผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยม กรรมการ
  22. ว่าที่ ร.ต. หญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการและเลขานุการ
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri