Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
  2. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
  3. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
  4. นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
  5. นายเขมินท์ คงจำเนียร ผู้จัดการโรงเรียน
และผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน
ประธาน
  6. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน
  7. นายปารเมธ รัตนะสาขา ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน รองประธาน
  8. นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กรรมการ
  9. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา ผู้จัดการฝ่ายบริการ กรรมการ
  10. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กรรมการ
  11. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
  12. นางสาวมณฑิรา ไชยชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  13. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง กรรมการ
  14. นางสาววัลลภา นันตะโภค รองผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนประจำ กรรมการ
  15. ว่าที่ ร.ต.ยุทธดนัย  พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล กรรมการ
  16. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง หัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  17. นางสาวเมญาณี พลสาร ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  18. นางสาวสมพร ยิ้มเจียม หัวหน้าระดับชั้น ม.1-3 กรรมการ
  19. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 กรรมการ
  20. นางมะลิวัลย์ พุ่มโมรา หัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการ
  21. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  22. ว่าที่ ร.ต. หญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการและเลขานุการ
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri