Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
 
  1. นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
  2. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ ประธาน
  3. นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ รองประธาน
  4. นางสาวเขมะพันธุ์  เชิดเกียรติกุล ผู้อำนวยการ รองประธาน
  5. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ กรรมการ
  6. นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  7. นายปารเมธ รัตนะสาขา รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน กรรมการ
  8. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายบริการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถม กรรมการ
  9. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ
  10. นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ กรรมการ
  11. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  12. นายเขมินท์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  13. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  14. นางธาริณี   ยิ่งถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและหัวหน้าชั้น ม.4-6 กรรมการ
  15. นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนประจำและหัวหน้าชั้น ป.1-6 กรรมการ
  16. นางณิชชาอร   บุญบุตร หัวหน้าชั้น ม.1-3 กรรมการ
  17. ว่าที่ ร.ต.ยุทธดนัย  พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยม กรรมการ
  18. นางฉันทนัทธ์   เงินจันทร์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 กรรมการ
  19. นางจันทรวรรณ  อัตถวิบูลย์กุล หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ
  20. นางมยุรีวรรณ  อุดมอิทธิเสถียร ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  21. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.1-3 กรรมการ
  22. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 กรรมการ
  23. ว่าที่ ร.ต. หญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการและเลขานุการ
   
 
Untitled Document