Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
 
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ ประธาน
  2. นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ รองประธาน
  3. นางสาวเขมะพันธุ์  เชิดเกียรติกุล ผู้อำนวยการ รองประธาน
  4. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ กรรมการ
  5. นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  6. นายปารเมธ รัตนะสาขา รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน กรรมการ
  7. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายบริการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถม กรรมการ
  8. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ
  9. นายเขมินท์ คงจำเนียร รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  10. นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ กรรมการ
  11. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  12. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  13. นางสาวสมพร ทักษิณาจาร รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและหัวหน้าชั้น ม.4-6 กรรมการ
  14. ว่าที่ ร.ต.ยุทธดนัย  พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยม กรรมการ
  15. นางมยุรีวรรณ  อุดมอิทธิเสถียร ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.4-6 กรรมการ
  16. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 กรรมการ
  17. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.1-3 และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
  18. ว่าที่ ร.ต. หญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ป.4-6 กรรมการและเลขานุการ
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri