Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 



คณิตศาสตร์ (ประถม)
   
 
นายเอกรินทร์ เหมือนทอง
หัวหน้ากลุ่ม
 
   
     
นางสาวรัศมี นัยจิตร
สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2,ป.3
นางมะลิวัลย์ มาทจันทร์
สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4,ป.5
นางสาวมารศรี สง่าพันธ์
สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
     
นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว
สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
นายเอกรินทร์ เหมือนทอง
สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
นางปนัดดา ศรศึก
สอนนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
     
นายพรยุทธ์ ชะเอม
สอนนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1,ป.2
     
   
 
 
Untitled Document