Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
  
  กฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
   
  1. การมาโรงเรียน
 

           1.1 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา 08.15 น. และต้องเข้าแถวเคารพธงชาติด้วย ถ้ามาสายหลังจากพิธีเข้าแถว
เคารพธงชาติแล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้
                      - พบฝ่ายปกครองที่หน้าพระรูปท่านอาจารย์ทั้ง 2 พระองค์ เพื่อรับบัตรเข้าห้องเรียน
                      - หลังเวลา 9.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องเรียนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนำส่งคุณครูผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ
                      - หลังเวลา 9.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องเรียนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนำส่งคุณครูมะลิวัลย์ พุ่มโมรา หรือคุณครูศศิวิมล  แก้วมุกดา ลงชื่ออนุญาตให้เข้าห้องเรียนแล้วจึงนำบัตรเข้าห้องเรียนส่งคุณครูผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ
                      - หลังเวลา 9.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องเรียนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนำส่งคุณครูสมพร ยิ้มเจียม หรือคุณครูวรรณภร  คำภูศิริ ลงชื่ออนุญาตก่อนนำส่งคุณครูผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ
                      - หลังเวลา 9.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องเรียนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนำส่งคุณครูสมพร ทักษิณาจารี หรือคุณครูมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร ลงชื่ออนุญาตก่อนนำส่งคุณครูผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ
           1.2 นักเรียนที่มาโรงเรียน หลังเวลา 10.00 น. ให้ติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องเรียนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนำใบลา
ที่มีผู้ปกครองลงชื่อรับรองพร้อมบัตรเข้าห้องเรียน
มาแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบทุกครั้ง
           1.3 นักเรียนที่หยุดเรียนต้องมีใบลาที่มีผู้ปกครองลงชื่อรับรอง ส่งคุณครูที่ปรึกษาทุกครั้ง ถ้าลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
จะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย ในกรณีที่ลากิจให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการหยุดเรียน ให้ทางโรงเรียนทราบด้วย
           1.4นักเรียนที่มีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาโรงเรียนเลิกต้องนำจดหมายแจ้งการลาที่มี
ผู้ปกครองลงชื่อรับรองมาให้คุณครูที่ปรึกษารับทราบแล้วนำ จดหมายดังกล่าวให้ฝ่ายปกครองลงชื่ออนุญาต ภายใน
เวลา 09.30 น.
ก่อนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นำจดหมายที่ฝ่ายปกครองลงชื่ออนุญาตส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อรับ
ใบอนุญาตต่อไป ถ้าลากลับก่อนเวลาจะต้องมีผู้ปกครองมารับด้วย
           1.5 ในกรณีที่นักเรียนป่วย ไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้ ครูห้องพยาบาลจะเป็นผู้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองของ
นักเรียนเอง ห้ามนักเรียนโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
           1.6 ห้ามนักเรียนนำ หนังสือการ์ตูน นิตยสารต่างๆ โทรศัพท์มือถือ วิทยุ  วิทยุที่ใช้เสียบหูฟัง เกม  กล้องถ่ายรูป
เทปวิดีโอ  มาโรงเรียน

           1.7 ตอนเย็นเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนชั้น ป.1-3 ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนที่อาคารอเนกประสงค์ ไม่ให้นัดรับที่
บริเวณอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

   
  2. การแต่งกาย
             2.1 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนดขนาดของตัวเสื้อจะต้องไม่ใหญ่และยาวเกินไป
โดยขอบแขนบนต่ำกว่าไหล่ลงมาไม่เกิน 1 นิ้ว
ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้านักเรียนสีดำขนาดพอดีเท้า
ยกเว้นวันที่เรียนพลศึกษาหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับพลศึกษาอนุญาตให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวมี
ลอนเล็กพับขนาด 1.5 นิ้ว
           2.2 วันที่มีการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด และวิชาพลศึกษาให้แต่งเครื่องแบบยุวกาชาด หรือสวมเสื้อพลศึกษามาจากบ้าน
(กางเกงนำมาเปลี่ยนในชั่วโมงที่เรียน)
           2.3 นักเรียนทุกคนต้องถือกระเป๋าหนังสือ ถุงหรือเป้ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
   
 
  สัญลักษณ์ระดับชั้น (ปักบนกระเป๋าเสื้อนักเรียน)
   
   
เข็มระดับชั้น ม.4-ม.6
 
เข็มระดับชั้น ป.5-ม.3
 
    เครื่องแบบนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
 
         
     
    เครื่องแบบยุวกาชาด
(ป.1-ป.2)
เครื่องแบบยุวกาชาด
(ป.3-ม.3)
 
         
 
  ชุดเรียนพลศึกษา
(ป.1-ป.3)
ชุดเรียนพลศึกษา
( ป.4 - ม.6)
ชุดเรียนพลศึกษา
(ใส่มาจากบ้าน)
   
 

            2.4 ระเบียบการไว้ผมของนักเรียน
                        2.4.1 ผมสั้น    - ตัดผมบ๊อบปลายผมเสมอกัน หรือสไลด์ด้านข้างได้เล็กน้อย โดยไม่เปิดหู ความยาวของผม
ไม่เกินปกเสื้อบน
                        2.4.2 ผมยาว  - ไว้ผมถักเปียได้ทุกแบบ โดยเก็บผมให้เรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย ผูกโบว์สีดำ หรือสีกรมท่า
ไม่มีลวดลายขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร
                                             - รวบผมด้านหลังโดยเก็บผมให้เรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย ผูกโบว์สีดำ หรือสีกรมท่า

หมายเหต       1. ทั้งผมสั้นและผมยาว นักเรียนสามารถไว้ผมหน้าม้าได้ โดยหน้าม้าไม่ยาวเลยคิ้ว ไม่ปิดตา ถ้ายาวกว่านี้ให้
                          ติดกิ๊บให้เรียบร้อย
                     2. ห้ามดัด และทำสีผม

              2.5 ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ และนักเรียนที่เจาะหูให้ใช้ต่างหูห่วงเงิน
ขนาดเล็กข้างละ 1 ห่วงเท่านั้น
            2.6 ห้ามนักเรียนสักคิ้ว ต่อขนตา แต่งริมฝีปาก และแต่งหน้า
   
 
   
  3. การขอพบครูประจำชั้นหรือนักเรียน
  ผู้ปกครองที่ต้องการขอพบคุณครูประจำชั้นของนักเรียน หรือพบนักเรียนในเวลา 8.30-15.30 น. ให้ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ที่อาคารทอร์ศรีก่อน
  4. การมารับนักเรียนหลังเลิกเรียน
  ผู้ปกครองที่มารับนักเรียน ให้รอรับที่อาคารอเนกประสงค์เท่านั้น ห้ามเดินมารับที่อาคารเรียนเด็ดขาด
  * สำหรับผู้ปกครองนักเรียนประจำ ให้ติดต่อฝ่ายประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์เท่านั้น
ห้ามติดต่อและพบกันที่อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการผิดระเบียบ*

(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.00 -12.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น.)
   
  การแต่งกายของนักเรียนประจำ
   
เครื่องแบบของนักเรียนประจำ ชั้น ป.3-ม.6

- เครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนด (ข้อ 2) จำนวน 4 ชุด พลศึกษา 1 ชุด และยุวกาชาด 1 ชุด
(ชั้น ป.3-ม.3) เสื้อทุกชุดปักดาวแดง(ตามขนาดที่กำหนด) ด้านขวาของตัวเสื้อ
- เครื่องแบบเสื้อผ้าที่ใช้ในเรือนนอน เป็นเสื้อคอปกฮาวาย สีเหลือง ติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต
แขนสั้นเหนือศอก 4 ซ.ม. ตัวยาวแค่สะโพกล่าง (ไม่ยาวและใหญ่เกินไปไหล่ตกได้ไม่เกิน 1 นิ้ว)
จำนวน 5 ตัว ปักชื่อ-นามสกุลสีน้ำเงินทางด้านขวา ระดับปากกระเป๋า อักษรสูง 1 ซ.ม.
กระโปรงจีบใหญ่รอบตัว ยาวคลุมเข่า สีกรมท่า จำนวน 5 ตัว (ปักชื่อ-นามสกุลไว้ที่ขอบด้านใน
หรือที่กระเป๋า)

 
ขนาดดาวแดงปักบนเสื้อนักเรียนประจำ
(ชั้น ป.3-ม.6)
  เครื่องแบบนักเรียนประจำ
(ใส่อยู่ในเรือนนอน)
     
   
  นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะมีขั้นตอนการลงโทษตามลำดับ ดังนี้
  1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
 

2. ทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนักเรียนผู้ทำผิดกับคุณครูที่ปรึกษาและมีคุณครูหัวหน้าชั้นหรือคุณครูหัวหน้าระดับ
หรือผู้ช่วยหัวหน้าระดับรับทราบ

  3. เชิญผู้ปกครองมารับรู้พฤติกรรม รับรองความประพฤติของนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรมร่วมกัน
  4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และ/หรือ บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนด
  5. กรณีที่นำโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ smart watch มาโรงเรียนให้ฝากเข้า Locker ของห้อง เวลา 8.30 น. และครูประจำชั้น
นำคืนนักเรียน เวลา 15.30 น. ดังนั้นถ้าคุณครูท่านใดพบนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือระหว่าง เวลา 8.30-15.30 น. คุณครูจะเก็บ
มือถือนั้นไว้ และแจ้งยังหัวหน้าระดับทราบ ถ้าเป็นความผิดครั้งแรก จะเก็บไว้นาน 2 เดือน แต่ถ้านักเรียนทำผิดระดับอีกใน
ครั้งต่อไป โดยนับต่อเนื่องกันในระดับชั้น 3 ปี (ป.1-3, ป.4-6ฐ ม.1-3, ม.4-6) โรงเรียนจะเก็บไว้และคืนเมื่อสิ้นภาคเรียน
  6. กรณีที่นักเรียนทำผิดระเบียบ ข้อ 2.3 ใช้ถุงย่าม เป้ กระเป๋า ที่ไม่ใช่ของโรงเรียนจะถูกริบไว้ และไม่คืน เพื่อนำไปบริจาคการกุศล
  7. กรณีที่นักเรียนทำผิดระเบียบ ข้อ 2.4 ซอยผมและไม่สามารถแก้ไขผมให้ถูกระเบียบได้ นักเรียนจะต้องสวมวิกผมบ๊อบแบบถูก
ระเบียบ จนกว่าผมจะเป็นผมถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนด หากสวมวิกมาเป็นเวลา 3 เดือน ผมยังไม่ถูกระเบียบจะนำช่างตัดผม
มาตัดให้ที่โรงเรียน
  8. กรณีที่นักเรียนทำผิดระเบียบ ข้อ 2.4 ไปทำสีผมหรือดัดผม นักเรียนจะต้องแก้ไขผมให้เป็นสีธรรมชาติ หรือย้อมเป็นสีดำ
และยืดผมทันที
9. กรณีที่นักเรียนทำผิดระเบียบ ข้อ 2.5 โรงรียนจะเก็บเครื่องประดับไว้และไม่คืน ยกเว้นถ้าเป็นของมีค่าให้ผู้ปกครองมารับคืน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
10. กรณีที่นักเรียนทำผิดระเบียบ ข้อ 2.6 นักเรียนจะต้องแก้ไขให้กลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม
11. กรณีที่นักเรียนมาสายโดยไม่มีสาเหตุจำเป็น นักเรียนจะถูกทำโทษโดยให้ยืนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง - 1 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น
แล้วแต่กรณี ถ้ามาสายหลายครั้งแล้วไม่แก้ไขจะให้บำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ         การลงโทษตามลำดับขั้นตอนที่ 1 – 4 นับต่อเนื่องกันในช่วงระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
   
  คู่มือผู้ปกครอง
 

1. ทำบัตรผู้ปกครอง และติดบัตรทุกครั้ง เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียน
2. เมื่อเข้ามาติดต่อธุระควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ (ไม่สวมเสื้อยืดรัดรูป สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น) กรณีมาร่วม
กิจกรรมต่างๆ หรืองานพิธีไม่ควรสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
3. ถ้าต้องการพบคุณครู หรือนักเรียน ให้ติดต่อประชาสัมพันธ์ที่อาคารทอร์ศรี
4. ถ้ามีปัญหา หรือ ต้องการทราบข้อมูลใดๆ ควรสอบถามจากคุณครูประจำชั้น
5. การรับประทานอาหาร  ขนม  หรือ น้ำดื่ม ภายในโรงเรียน ควรรับประทานที่ห้องอาหารเท่านั้น
6. ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในกรณีดังต่อไปนี้

              6.1 มามอบตัวนักเรียน และรับฟังการปฐมนิเทศ
            6.2 กวดขันนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
            6.3 กวดขันนักเรียนให้มาโรงเรียนก่อนเวลา 08.10 น.
            6.4 ถ้านักเรียนหยุดเรียน ควรโทรศัพท์แจ้งคุณครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง
            6.5 หลังจากที่นักเรียนหยุดเรียน หรือมาโรงเรียนหลังเวลา 10.00 น. ต้องมีใบลาแจ้งคุณครูประจำชั้นทุกครั้ง
            6.6 ทำความเข้าใจและลงชื่อรับทราบในเอกสารทุกครั้งที่โรงเรียนแจ้ง
            6.7 กวดขันให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อม  โรงเรียนจะไม่รับฝากอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
            6.8 ถ้าฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูห้องพยาบาล ขอพบผู้ปกครองเป็นกรณีพิเศษควรรีบมา
            6.9 ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน และนอกเวลาทำการของโรงเรียน
                  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   
  ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
 

เมื่อนักเรียนมีอาการไม่สบาย  ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชา ส่งนักเรียนไปรับประทานยาที่ห้องพยาบาล  เมื่ออาการดีขึ้นกลับไปเรียนตามปกติ
 2. ถ้านักเรียนรับประทานยาสามัญประจำบ้านแล้ว  อาการไม่ดีขึ้น ครูห้องพยาบาลจะติดต่อผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับไป
  พักผ่อนที่บ้าน หรือไปพบแพทย์ หากผู้ปกครองยังไม่มารับ ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนไปส่งโรงพยาบาล
 3. ถ้านักเรียนมีอาการไม่สบายมาก หรือกรณีฉุกเฉิน ทางห้องพยาบาลจำเป็นต้องนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล โดยปฏิบัติดังนี้
  3.1 ครูห้องพยาบาลติดต่อผู้ปกครองตามไปที่โรงพยาบาล
  3.2 ถ้าเป็นนักเรียนประจำ เมื่อครูประจำชั้นรับเรื่องจากห้องพยาบาล ให้ติดต่อูฝ่ายประจำแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยมี
  ครูห้องพยาบาลเป็นผู้นำนักเรียนส่งโรงพยาบาล
 4. ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในข้อ 2 และข้อ 3
  หมายเหตุ     งานพยาบาลจะนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาเท่านั้น
   
  วิสัยทัศน์
  โรงเรียนสตรีที่ผู้เรียนมีจรรยามารยาทงาม  รู้จักใช้กระบวนการคิด 
ฉลาดใช้เทคโนโลยี  สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และรู้จักวางแผนการเงิน
   
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 

            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกเป็นเกณฑ์ประเมิน
การจบหลักสูตรของนักเรียน ดังนี้

             1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
           2. ซื่อสัตย์ สุจริต
           3. มีวินัย
           4. ใฝ่เรียนรู้
           5. อยู่อย่างพอเพียง
           6. มุ่งมั่นในการทำงาน
           7. รักความเป็นไทย
           8. มีจิตสาธารณะ

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri