Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
> " ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
นางสาวสุนันท์ สถะวีระวงส์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ประถม)
 
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(มัธยม)
     
     
 
 
Untitled Document