Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
นางสาววัลลภา นันตะโภค
หัวหน้ากลุ่ม
 
 
 
นางสาวประภาพร รักตรง
สอนพลศึกษา ชั้น ป.1,ป.2,ป.3

นางสาวนวรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
สอนสุขศึกษา ชั้น ป.1,ป.2,ป.3

นางสาวเรณู คำบรรลือ
สอนพลศึกษา ชั้น ป.4,ป.5,ป.6
     
นางณิชชาอร บุญบุตร
สอนสุขศึกษา ชั้น ม.3
นางสาวเจตย์กัญญา สาระภี
สอนสุขศึกษา ชั้น ม.1,ม.2
สอนพลศึกษา ชั้น ม.1,ม.2
นางสาววัลลภา นันตะโภค
สอนสุขศึกษา ชั้น ม.4,ม.6
สอนพลศึกษา ชั้น ม.4,ม.6
     
นางสาวสีตีฮายา สะมะแอ
สอนสุขศึกษา ชั้น ม.2,ม.4
นางสาวสุภาลักษณ์ สาเกิด
สอนสุขศึกษา ชั้น ป.4-6
นางสาวกมลวรรณ ทองฤทธิ์
สอนพลศึกษา ชั้น ม.3,ม.5
   
 
 
Untitled Document