Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

 
 

บุคลากรเ้ข้าอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ติ

 
 

แจ้งหยุดพิเศษ : เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 5  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงหยุดเรียนในวันและเวลาดังกล่าวตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดเรียนในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2562   หยุดพิเศษ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
  28 ตุลาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
  23 ตุลาคม 2562   บุคลากรครู วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระลานพระราชวังดุสิต
  14-27 ตุลาคม 2562   ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
  11-13 ตุลาคม 2562   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน เข้าอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
  11 ตุลาคม 2562   กิจกรรม "วันระลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี" และประกาศผลสอบระดับมัธยม
  10 ตุลาคม 2562   ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา
  9 ตุลาคม 2562   แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 (เก่า)
  28 กันยายน 2562   งาน "KMS Open House 2019" 
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
  ด่วน..รับสมัครเจ้าหน้าที่ Online Content Creator (Video/Graphic) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมต้น) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document