Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
   
พฤ 21 มีนาคม 2567 นักเรียน (ปัจจุบัน) ขึ้นชั้น ป.2-ป.6 ดาวน์โหลดใบชำระค่าแบบเรียน
และรับแบบเรียน ที่ห้องสมุด
  - ดาวน์โหลดใบชำระ : https://pay.khemasiri.ac.th
   
ศ 22 มีนาคม 2567 นักเรียน (ปัจจุบัน) ขึ้นชั้น ม.1-ม.3 และ ม.5-ม.6 ดาวน์โหลดใบชำระค่าแบบเรียน และรับแบบเรียน ที่ห้องสมุด
  - ดาวน์โหลดใบชำระ : https://pay.khemasiri.ac.th
   
พ 27 มีนาคม 2567 นักเรียน (ปัจจุบัน) ขึ้นชั้น ม.4 ดาวน์โหลดใบชำระค่าแบบเรียน
  - ดาวน์โหลดใบชำระ : https://pay.khemasiri.ac.th
   
อา 31 มีนาคม 2567 นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน "ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน" เวลา 15.00-18.00 น.
  - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: ระเบียบการเข้าอยู่ฝ่ายนักเรียนประจำ ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน
   
1-26 เมษายน 2567 กิจกรรม "ภาคเรียนฤดูร้อน"
  - ชั้น ป.1-ป.6 เวลา 09.00-15.00 น. นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ)
- ชั้น ม.1-ม.3 เวลา 08.40-15.10 น. นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวท (สุภาพ)
- ชั้น ม.4 เวลา 08.30-11.00 น. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ: วันหยุด วันที่ 8 และ 12-16 เมษายน 2567
  ร้านสมใจนึก สาขาเทเวศร์ โทรศัพท์: 02-2817-008
  - จำหน่ายชุดนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ที่โรงเรียน เวลา 08.00-15.00 น.
   
1-11 เมษายน 2567 ร้านเครื่องเขียน
  - เปิดจำหน่ายกระเป๋า  เข็มติดเสื้อนักเรียน (ชั้น ป.5 ขึ้นไป) และอุปกรณ์เครื่องเขียน เวลา 08.30-15.30 น.
   
22-26 เมษายน 2567 นักเรียน (ปัจจุบัน) ขึ้นชั้น ม.1 และ ม.4 รับแบบเรียน ที่ห้องสมุด เวลา 09.00 - 15.00 น.
อ 14 พฤษภาคม 2567 นักเรียนประจำ (ปัจจุบัน) เข้าเรือนนอน เวลา 13.00-17.00 น.
พ 15 พฤษภาคม 2567      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ
พฤ 16 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
   
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri