Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ห้องสมุดพูนศรีเกษม
       
       โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการได้รับความรู้จากครูโดยตรงเฉพาะภายในชั้นเรียนแล้ว การอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างเสริมสมรรถภาพของนักเรียนในด้านความฉลาดรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งในวัยเรียนและอนาคต
       พ.ศ. 2510 โรงเรียนย้ายสถานที่จากฝั่งพระนครมาตั้งอยู่ที่ใหม่เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนได้ชะลอ เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน มาปลูกสร้างในสถานที่โรงเรียนแห่งใหม่ โดยยังคงรูปทรงสภาพเดิมทุกประการ และใช้ตำหนักนี้เป็นสถานที่ดำเนินการห้องสมุดโรงเรียน โดยเชื่อมกับชั้น 2 ของอาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปีเขมะสิริ
       พ.ศ. 2552 ย้ายห้องสมุดมาดำเนินการที่อาคารพูนศรีเกษม โดยให้ชื่อว่า ห้องสมุดพูนศรีเกษม
       ปัจจุบัน ห้องสมุดพูนศรีเกษมยังคงเป็นศูนย์กลางในการอ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง และเป็นแหล่งการศึกษาที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจังควบคู่กับการดำเนินกิจการของโรงเรียน
       
รางวัลและผลงานห้องสมุดพูนศรีเกษม
   
 

     พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมขนาดใหญ่ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น ของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อการส่งเสริมการอ่าน

   
เวลาทำการ ห้องสมุดโรงเรียนเปิดทำการในระหว่าง เปิดภาคการศึกษา ดังนี้
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี : เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.
วันศุกร์ : เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.
   
  การให้บริการของห้องสมุด
  บริการรับ – จ่าย ทรัพยากรสารสนเทศ
  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  บริการหนังสือจอง    
  บริการ Internet    
  บริการ Print งาน    
  บริการถ่ายเอกสาร    
  บริการจำหน่ายหนังสือดีราคาถูก
  บริการงานแบบเรียน    
  - การใช้บริการ    
  - กิจกรรมค่ายพัฒนาห้องสมุด
  - วันสัปดาห์ห้องสมุด    
  - เว็บไซต์น่าสนใจ ilovelibrary
           
       
บุคลากรงานห้องสมุด
 
 
 
 
นางกรุณา ศรีสุขใส
หัวหน้างานห้องสมุด
 
     
 
นางกาญจนา ทองใบหนา
งานห้องสมุด
 
นายสิงหพันธุ์ สิงหตระกูล
งานห้องสมุด
 
     
 
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri