Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม งานแนะแนว
     
   
   

 

ห้องสมุดพูนศรีเกษม
 
 
ประวัติ ห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในอันที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนทุกวัย และทุกระดับการศึกษาของโรงเรียน ได้มีโอกาสขยาย ขอบเขตความรู้ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการได้รับความรู้โดยตรง จากครูและเฉพาะภายในชั้นเรียน การอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างเสริมสมรรถภาพของนักเรียนในด้าน ความฉลาดรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งในวัยเรียนและอนาคต ดังนั้น การจัดตั้งห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการอ่าน แหล่งการศึกษาที่โรงเรียนได้จัดดำเนินการอย่างจริงจัง ควบคู่กับการดำเนินกิจการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา ๗๖ ปีที่ผ่านมา
 
เมื่อโรงเรียนได้ย้ายสถานที่จากฝั่งพระนครมาตั้งอยู่ในที่ใหม่ เลขที่ ๒๑๐ ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๐โรงเรียนได้ย้าย “ เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน ” ซึ่งเคยเป็นตำหนักที่ประทับ ของหม่อมเจ้าหญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ประทานกำเนิดโรงเรียนจากฝั่งพระนคร มาปลูกสร้างในสถานที่โรงเรียนแห่งใหม่ โดยยังคงรูปทรงสภาพเดิมทุกประการ และใช้ตำหนักนี้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการห้องสมุด โรงเรียนอย่างถาวรจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเป็นเวลา ๔๑ ปี โดยเชื่อมกับชั้น ๒ ของอาคาร อนุสสรณ์ ๖๐ ปี เขมะสิริ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
 
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมขนาดใหญ่ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น ของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อการส่งเสริมการอ่าน
 
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๑ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 
พ.ศ.๒๕๕๒ ทำการย้ายห้องสมุดมายังที่ทำการใหม่ ที่อาคารพูนศรีเกษม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ ตลอดจนชุมชน
 
บุคลากรงานห้องสมุด
 
 
 
 
นนางกรุณา ศรีสุขใส
หัวหน้างานห้องสมุด
 
     
นางกาญจนา ทองใบหนา
งานห้องสมุด

นางสาวประไพพิศ ตันสกุล
งานห้องสมุด

นายสิงหพันธุ์ สิงหตระกูล
งานห้องสมุด

 
เวลาทำการ ห้องสมุดโรงเรียนเปิดทำการในระหว่าง เปิดภาคการศึกษา ดังนี้
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี : เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.
วันศุกร์ : เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.
     
บริการของห้องสมุด    
บริการรับ – จ่าย ทรัพยากรสารสนเทศ
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการหนังสือจอง    
บริการ Internet    
บริการ Print งาน    
บริการถ่ายเอกสาร    
บริการจำหน่ายหนังสือดีราคาถูก    
บริการงานแบบเรียน    
 
- การใช้บริการ
- กิจกรรมค่ายพัฒนาห้องสมุด
- วันสัปดาห์ห้องสมุด
- เว็บไซต์น่าสนใจ ilovelibrary
     
     
     
           
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri