Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ปีการศึกษา 2562
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
 
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ชั้น ป.6 และระดับเหรียญทองแดง ชั้น ม.3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
 
 
     
   


   
     
 
 
Untitled Document