Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
     
 
   
  นายศุภโยค คงจำเนียร
  ผู้รับใบอนุญาต ประธาน
   
 
     
  นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล
  ผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการ
     
 
     
  นายเผ่าเกษม คงจำเนียร นางจงศรีสมร รุจิเทศ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
     
 
     
  ดร.ภูษิต รุ่งแก้ว นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย
  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ ผู้แทนครู กรรมการและเลขานุการ
     
 
 

 

Untitled Document