Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

วิทยาศาสตร์ (ประถม)
 
 
 
นางสาวสายฝน พิมพ์จันทร์
หัวหน้ากลุ่ม

 
   
     
นางสาวสายฝน พิมพ์จันทร์
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1


นางศศิรดา วิชาชัย
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2


นางจำเรียง ดอนจินดา
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5

     
นางชิตชณัฐ วรารักษ์
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

     
     
   
 
 
Untitled Document