Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

          โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้เปิดสอนโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (ห้อง IEP) ในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6)

 
การจัดการเรียนการสอน

          โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีอาจารย์พิเศษจากระดับอุดมศึกษามาสอนในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และนักเรียน
ทุกคนต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียนอาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหามีเหตุผล ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทร มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามถนัดและความสนใจ ได้แก่
     2.1 กิจกรรมยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
     2.2 กิจกรรมชุมนุมชมรม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสนใจในลักษณะจิตอาสา พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม และเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
- การปฏิบัติกิจกรรม
- ผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะของผู้เรียน
ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ = ไม่ผ่าน
ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ = ผ่าน

 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri