Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ห้องเรียนที่เปิดสอน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการจัดระบบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) เพิ่ม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์ พิเศษระดับอุดมศึกษาในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯลฯ (สอนในระดับชั้นมัธยมปลาย 4-6)
 
กิจกรรมเสริมห้องเรียนปกติ

การจัดกิจกรรมเสริมห้องเรียนปกติ อาทิ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศระหว่างปิดภาคเรียน

วิเทศสัมพันธ์

โครงการ World School
         โรงเรียน Kanto International High School ประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนจากประเทศต่างๆที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ  โดยทางโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะส่งตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
          โครงการแลกเปลี่ยนการสอนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนเขมะสิริ-อนุสสรณ์ และนักเรียนโรงเรียน Hyogo ken Harima School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่
นักเรียนไทยสอนนักเรียนญี่ปุ่น เช่น ประเพณีการไหว้และมารยาทไทย สาธิตทำขนมไทย สอนการเขียนอักษรไทย เป็นต้น
นักเรียนญี่ปุ่นสอนนักเรียนไทย เช่น มารยาทญี่ปุ่น การชงชาญี่ปุ่น พับกระดาษ
เขียนอักษรญี่ปุ่นบนพัด สอนการเขียนอักษรญี่ปุ่น เป็นต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

            ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ  โทรทัศน์เคลื่อนที่  เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายวัสดุทึบแสงสื่อภาพ แถบเสียง วีดีทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนอีกมากมาย
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก บรรยากาศภายใน
ห้องเรียนตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย LAN และมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ

การบริการสุขภาพ

ห้องพยาบาล มีครูพยาบาล และครูผู้ช่วยคอยดูแลนักเรียน บริการตรวจสุขภาพร่างกาย
ตรวจฟันประจำปี ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งมีประกันอุบัติเหตุ และรถนำส่งโรงพยาบาล (เฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri