Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
งานอาคารสถานที่
 
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี

พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
 
 หอประชุมศุขศรีสมร
อาคารเรียน
เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน
 
 
   
อาคารทอร์ศรี
ห้องสมุดพูนศรีเกษม
 
 
   
อาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปีเขมะสิริ
อาคารโภชนาการ
 
 
 
 
สระว่ายน้ำ
อาคารอนุสสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ
 
....................................................................
งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการและความปลอดภัย และงานสาธารณูปโภค
 
บุคลากรงานอาคารสถานที่
  1. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร หัวหน้า
  2. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก กรรมการ
  3. นางสาวอายดา เรณูรส กรรมการ
  4. นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล กรรมการ
  5. นางสาวชรินรัตน์ นรมั่ง กรรมการ
  6. นายกวี แป้นแก้ว กรรมการ
  7. นายไสว รอดนิล กรรมการ
  8. นายประภาส จันทร์ทรง กรรมการ
  9. นายมนตรี สองเมือง กรรมการ
  10. นายประคอง คงจำเนียร กรรมการ
  11. นายปัญจรัตน์ ไตรรัตน์ กรรมการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
งานสวัสดิการและความปลอดภัย
  1. นางสาวอายดา เรณูรส หัวหน้า
  2. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก กรรมการ
  3. นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล กรรมการ
  4. นางสาวชรินรัตน์ นรมั่ง กรรมการ
  5. นายประภาส จันทร์ทรง กรรมการ
  6. นายสัมฤทธิ์ วิทยา กรรมการ
  7. นายสนอง กำหนด กรรมการ
  8. นายไสว รอดนิล กรรมการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

งานด้านสาธารณูปโภค

  1. นางสาวชรินรัตน์ นรมั่ง กรรมการ
  2. นางสาวอายดา เรณูรส หัวหน้า
  3. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก กรรมการ
  4. นายประคอง คงจำเนียร กรรมการ
  5. นายกวี แป้นแก้ว กรรมการ
  6. นายสัมฤทธิ์ วิทยา กรรมการ
  7. นายอุเทน ครองธรรม กรรมการ
  8. นายไสว รอดนิล กรรมการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri