Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ 5-11 ปี)

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ดำเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

   

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-4 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 8.00-10.00 น. ที่ รพ.พญาไท3
>>เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน
>>บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
>>ใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ชั้น ป.5-6 เข็มที่ 2 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ประกาศ ! 28 ก.พ. 65 >>กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-4 ที่ รพ.พญาไท3
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ป.1-4
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน

ประกาศ ! 22 ก.พ. 65>> กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 ที่ รพ.พญาไท3
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ป.5-6
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน

ประกาศ ! 11 ก.พ. 65>> เลื่อนฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี

ยกเลิก ประกาศ! กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเวลานัดหมาย
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน
>> บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน (กรณีนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทนได้)


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั้น กระทรวงฯ ได้กำหนดให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลเพื่อรอรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี"

>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565
 
------------------------------------------------------
 
การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี)

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ดำเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
   
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กำหนดให้นักเรียนชั้น ม.1-6  (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 09:00 - 12:00 น.  ที่หอประชุมศุขศรีสมร
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ม.1-6
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน

กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ที่ รพ.พญาไท 3

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 ตุลาคม 2564
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 ตุลาคม 2564
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – 6 วันที่ 7,11 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

แจ้งการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี) ที่ลงทะเบียนแล้ว

>> หมายเหตุ: วันและเวลาในการรับบริการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนได้
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้ง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน"
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
   
Timeline การฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @khemasiri
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri