Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  

งานวิเทศสัมพันธ์
         ในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวัน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ จึงจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนและทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียนได้มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน Kanto International High School
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูกับโรงเรียน Himeji-Jo Gakuin High School
โครงการ AFS
โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ
โครงการต้อนรับสถาบันต่างประเทศมาเยี่ยมชมโรงเรียน
โครงการโรงเรียนสัมพันธ์ (ในประเทศ)
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------

 

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri