Untitled Document
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
   
 
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 
นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 
นางสาวศรุดา วัฒนากลาง
งานจัดซื้อ
นางสาวจุฑามาศ ป้องมาตร์
งานตรวจเช็คสินค้า
นางสาวอลิตษา บุญมี
งานพัสดุ/ร้านเครื่องเขียน
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
     
งานจัดซื้อ-พัสดุ-ครุภัณฑ์
:
การขอเสนอซื้อ
    วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ส่งใบขอเสนอซื้อที่งานจัดซื้อ
    วันจันทร์ ส่งใบขอเสนอซื้อให้ผู้บริหารพิจารณา
 
:
การเบิกอุปกรณ์ เวลา 9.00-10.00 น.
    วันอังคาร งานธุรการ
    วันจันทร์ วัสดุสิ้นเปลือง
    วันศุกร์ ร้านเครื่องเขียน
       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri