Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2562

 
แผนก
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ผู้บริหาร
11
5.50
ครูประถม
49
24.50
ครูมัธยม
60
30.00
บุคลากรสนับสนุน
33
16.50
พนักงาน
47
23.50
รวมทั้งหมด
200
100
สำรวจเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
     
 
Untitled Document