Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2561

 
แผนก
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ผู้บริหาร
5
2.55
ครูประถม
50
25.51
ครูมัธยม
59
30.10
บุคลากรสนับสนุน
35
17.86
พนักงาน
47
23.98
รวมทั้งหมด
196
100
สำรวจเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
 
     
 
Untitled Document