Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
     
 
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายประจำ
 
     
 
 
 
น.ส.วัลลภา นันตะโภค
น.ส.สุทธาวดี สุขเกษม
น.ส.สุพรรณี สรรพทรัพย์
 
 
 
 
นางสาวศิริพร สารแดง
น.ส.ธัญวรัฒฐิ์ จาดนิล
น.ส.ณัฐรุจา จิรบวรพงศา
 
 
     
 
น.ส.ศรีสุชา บูซาพงษ
     
   
   
   
น.ส.นภสร ลิ้มสงวน์
   
   
ประธานนักเรียนประจำ
   
       
 
 

Untitled Document