Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
วิสัยทัศน์ :
  โรงเรียนสตรีที่ผู้เรียนมีจรรยามารยาทงาม  รู้จักใช้กระบวนการคิด  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และรู้จักวางแผนการเงิน
     
พันธกิจ :
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเลื่อมใส  จงรักภักดี  กตัญญูรู้คุณ  เคารพนบนอบต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
    2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนและผู้สอนรักประเพณี  มีมรรยาทงามอย่างไทยและสากล
    3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็นขั้นตอนที่มีเหตุผล
    4. ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอน  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นกระบวนการ
    5. ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด  มีวิจารณญาณ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
    6. พัฒนาผู้สอนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
    7. ส่งเสริมผู้เรียนและผู้สอนให้มีความก้าวหน้าในการใช้ภาษาต่างประเทศ
    8. ส่งเสริมผู้เรียนและผู้สอนให้มีจิตสำนึกที่ดีในการออมและการใช้จ่าย
     
เป้าหมาย :
1. ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
2. ผู้เรียนรู้รักษ์เอกลักษณ์โรงเรียน  มีมารยาทงามอย่างไทยและสากล
 
3. ผู้เรียนมีการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    4. ผู้สอนมีการใช้เทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นกระบวนการ
   

5. ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี

   

6. ผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

   

7. ผู้เรียนและผู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ

    8. ผู้เรียนและผู้สอนรู้จักการออมเงินและการใช้เงินอย่างถูกวิธี
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri