Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
นายปารเมธ รัตนะสาขา
รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
 
นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ
เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
ครูใหม่
เลขานุการ รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
   
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ที่ปรึกษา  
  2. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  3. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรึชา ที่ปรึกษา  
  4. นายปารเมธ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  6. นางสาวมัลลิกา ยุวนะเตมีย์ ที่ปรึกษา  
  6. นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ประธาน  
  7. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร กรรมการ  
  8. นายเขมินท์ คงจำเนียร กรรมการ  
  9. นางพรทิพย์ ศรีชลา กรรมการ  
  10. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ  
  11. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ  
  12. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ กรรมการ  
  13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ  
  14. นางสาวพีระดา ปิ่นประดับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  15. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด กรรมการและเลขานุการ  
   
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสวัสดิการครูและบุคลากรสนับสนุน  
         
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  2. นายปารเมธ รัตนะสาขา ประธาน  
  3. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร กรรมการ  
  4. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ  
  5. นางสาวมาลินี ยุตินาถ กรรมการ  
  6. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการ  
  7. นางกาญจนา สุวรรณปรึชา กรรมการ  
  8. นางจารุวรรณ อัตถาผล กรรมการ  
  9. นางสาวประไพพิศ ตันสกุล กรรมการ  
  10. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง กรรมการ  
  11. นางสาวดารารัตน์ ประสาร กรรมการ  
  12. นายพรยุทธ ชะเอม กรรมการ  
  13. นางสาวพัชรินทร์ เพชรศิริ กรรมการ  
  14. นายธวัชชัย ผลกษาปน์สิน กรรมการและเลขานุการ  
   
คณะกรรมการโรงเรียนธนาคาร  
         
  1. นายชาคริต เตชะนันท์ หัวหน้า  
  2. นางชลลดา สุขประเสริญ กรรมการ  
  3. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ  
  4. นางสาวสุณิสา จันทร์แจ้ง กรรมการ  
  5. นางสาวนิศาลักษณ์ แย้มกุล กรรมการ  
  6. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ  
  7. นางสาวปนัดดา หนูสัมปทวน กรรมการ  
  8. นางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการ  
  9. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการและเลขานุการ  
         
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri