Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
นายปารเมธ รัตนะสาขา
รอง ผจก. ฝ่ายแผนงาน
 
   
บุคลากรฝ่ายแผนงาน
 
   
นางสาวตรีนุช ลินิฐฎา
เลขานุการ รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
   
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
  1. นางสาวมัลลิกา ยุวนะเตมีย์ ที่ปรึกษา  
  2. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ ที่ปรึกษา  
  3. นายปารเมธ รัตนะสาขา ประธาน  
  4. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร กรรมการ  
  5. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด กรรมการ  
  6. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ  
  7. นางสาวโชติมา เปรมสุข กรรมการ  
  8. นางสาวพัชรินทร์ เพชรศิริ กรรมการ  
  9. นางสาวสุมลรัตน์ อยู่แพทย์ กรรมการ  
  10. นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์ กรรมการ  
  11. นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล กรรมการ  
  12. นางสาววิชชุดา หมวดศรี กรรมการ  
  13. นางสาวชลธิชา หมั่นการ กรรมการ  
         
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri