Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
นายปารเมธ รัตนะสาขา
รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
 
นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ
เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
นางสาวบัณฑิตา ยิ้มเจริญ
เลขานุการ รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
   
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ที่ปรึกษา  
  2. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  3. นางจงศรีสมร รุจิเทศ ที่ปรึกษา  
  4. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ที่ปรึกษา  
  5. นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ที่ปรึกษา  
  6. นางสาวมัลลิกา ยุวนะเตมีย์ ที่ปรึกษา  
  7. นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ประธาน  
  8. นายปวัฒน์ อัจมาลย์วรา กรรมการ  
  9. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร กรรมการ  
  10. นางพรทิพย์ ศรีชลา กรรมการ  
  11. นางศศิรดา วิชาชัย กรรมการ  
  12. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ  
  13. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ  
  14. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ กรรมการ  
  15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ  
  16. นางจันทรวรรณ อัตถวิบูลย์กุล กรรมการและเลขานุการ  
         
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสวัสดิการครูและบุคลากรสนับสนุน  
         
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  2. นายปารเมธ รัตนะสาขา ประธาน  
  3. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร กรรมการ  
  4. นายธวัชชัย ผลกษาปน์สิน กรรมการ  
  5. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ  
  6. นางสาวมาลินี ยุตินาถ กรรมการ  
  7. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการ  
  8. นางกาญจนา สุวรรณปรึชา กรรมการ  
  9. นางจารุวรรณ อัตถาผล กรรมการ  
  10. นางสาวประไพพิศ ตันสกุล กรรมการ  
  11. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง กรรมการ  
  12. นางสาวดารารัตน์ ประสาร กรรมการ  
  13. นางจันทรวรรณ อัตถวิบูลย์กุล กรรมการและเลขานุการ  
         
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri