Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
นายปารเมธ รัตนะสาขา
รอง ผจก. ฝ่ายแผนงาน
 
   
บุคลากรฝ่ายแผนงาน
 
   
 
นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ
เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
นางสาวตรีนุช ลินิฐฎา
เลขานุการ รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 
   
   
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
  1. นายศุภโยค คงจำเนียร ที่ปรึกษา  
  2. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  3. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรึชา ที่ปรึกษา  
  4. นายปารเมธ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  6. นางสาวมัลลิกา ยุวนะเตมีย์ ที่ปรึกษา  
  6. นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ประธาน  
  7. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร กรรมการ  
  8. นายเขมินท์ คงจำเนียร กรรมการ  
  9. นางพรทิพย์ ศรีชลา กรรมการ  
  10. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ  
  11. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์ กรรมการ  
  12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ  
  13. นางสาวพีระดา ปิ่นประดับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  14. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด กรรมการและเลขานุการ  
   
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสวัสดิการครูและบุคลากรสนับสนุน  
         
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา  
  2. นายปารเมธ รัตนะสาขา ประธาน  
  3. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร กรรมการ  
  4. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการ  
  5. นางกาญจนา สุวรรณปรึชา กรรมการ  
  6. นางจารุวรรณ อัตถาผล กรรมการ  
  7. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง กรรมการ  
  8. นางสาวดารารัตน์ ประสาร กรรมการ  
  9. นายพรยุทธ ชะเอม กรรมการ  
  10. นางสาวพัชรินทร์ เพชรศิริ กรรมการ  
  11. นายธวัชชัย ผลกษาปน์สิน กรรมการและเลขานุการ  
   
คณะกรรมการโรงเรียนธนาคาร  
         
  1. นายชาคริต เตชะนันท์ หัวหน้า  
  2. นางสาวสุณิสา จันทร์แจ้ง กรรมการ  
  3. นางสาวนิศาลักษณ์ แย้มกุล กรรมการ  
  4. นางสาวเรณู คำบรรลือ กรรมการ  
  5. นางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการ  
  6. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการและเลขานุการ  
         
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri