Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2561

 
ระดับชั้น
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ประถมต้น
265
14.71
ประถมปลาย
416
23.09
มัธยมต้น
561
31.13
มัธยมปลาย
560
31.08
รวมทั้งหมด

1,802

100
สำรวจเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
 
     
 
Untitled Document