Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2562

 
ระดับชั้น
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ประถมต้น
254
15.16
ประถมปลาย
396
23.64
มัธยมต้น
515
30.75
มัธยมปลาย
510
30.45
รวมทั้งหมด

1,675

100
สำรวจเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
     
 
Untitled Document