Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
 
 
นักเรียนประจำ
 
     โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่อยู่ไกล หรืออยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักในการเข้าศึกษาต่อ โดยเน้นการฝึกระเบียบวินัย การรู้จักพึ่งพาตนเอง และการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนมีความยินดีและพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัยเหมือนกับคนในครอบครัว โดยรับนักเรียนประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นอกจากการเรียนตามปกติในแต่ละวันแล้ว โรงเรียนยังเลือกกิจกรรมให้นักเรียนประจำทำในวันหยุด อาทิ เรียนทำขนม ทำอาหาร ดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน และคลายความเหงาจากการคิดถึงบ้าน รวมถึงมีการส่งเสริมประสบการณ์จริงด้วยการพาไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
 

 
 
 
 
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri