Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

งานทะเบียนและวัดผล
 
 

ว่าที่ ร.ต. ยุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
นางสาวบุญตา ทักษิณาจารี
หัวหน้างานวัดผล(ประถม)
     
คณะกรรมการงานทะเบียนและวัดผล
  1. ว่าที่ ร.ต. ยุทธดนัย
พิทักษ์อรรณพ หัวหน้า (มัธยม)
  2. นางสาวบุญตา ทักษิณาจารี หัวหน้า (ประถม)
  3. นางสาวเกษร ประสาร กรรมการ
  4. นางสาวใจพักตร์ สุขเจริญ กรรมการ
  4. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง กรรมการ
  5. นางกัญญรัตน์ น้อยนวล กรรมการ
  6. นางจุฑาทิพย์ อ่อนอ้าย กรรมการ
  7. นายนพดล วงษ์ศรี กรรมการ
  8. นางสาวสีตีฮายา สะมะแอ กรรมการ
  9. นางสาวจารุมาศ กสิบุตร กรรมการ
  10. นางสาวสมฤทัย จันทรุตมางกูร กรรมการ
  11.นางสาวศิริรักษ์ สุดมุข กรรมการ
  12. นางสาววันนา ทองมาก กรรมการและเลขานุการ (มัธยม)
  13. นางวรภร รุ่งแก้ว กรรมการ
  14.นางสาวพรสิริ ด่อนสีดั่น กรรมการ
  15. นางอภิลาภิศ บุญบำรุง กรรมการ
  16. นางสุพัตรา ผึ้งผัน กรรมการ
  17. นางอุบลรัตน์ แย้มขจร กรรมการ
  18. นางมะลิวัลย์ มาทจันทร์ กรรมการ
  19. นางสราณีย์ ศรีสถาพร กรรมการ
  20. นางสาวปภาดา ฝาชัยภูมิ กรรมการ
  21. นางสาวศิริพร สารแดง กรรมการ
  22. นางสุทธจิรา หลวงพันเทา กรรมการและเลขานุการ (ประถม)
 


 
 
 
Untitled Document