Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  เครือข่ายผู้ปกครอง
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวโรงเรียน จึงจัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนขึ้น เพื่อ
    สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
    ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
    แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
    ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
    ให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
  ในปีการศึกษา 2565 นี้โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือข่าย
 ผู้ปกครองระดับห้องเรียนจำนวน 250 ท่าน
 ระดับชั้นเรียนจำนวน 42 ท่าน
 ระดับโรงเรียน จำนวน 12 ท่าน
 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนประกอบด้วย
  1. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี ที่ปรึกษา  
  2. คุณจรัสเดช สุโภภาค ประธานฯ  
3. คุณทิวาพร ชูบัวทอง ที่ปรึกษาประธานฯ
4. คุณวราภรณ์ เสมาขันธ์ รองประธานคนที่ 1 และประชาสัมพันธ์
5. คุณศุภโชค อินทรสุนทร รองประธานคนที่ 2
6. คุณนิตยา จูมศักดิ์ เลขานุการและนายทะเบียน
7. คุณวาณี เชื้อชาญวงศ์ ปฏิคม
8. คุณอุกฤษฎ์ เกตุดารา เหรัญญิก
9. คุณวรกร พูลทรัพย์ กรรมการ
10. คุณสัญญาลักษณ์ แสงกิตติกร กรรมการ
11. คุณวัลลภา ธีระบุญชัยกุล กรรมการ
12. คุณอัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน กรรมการ
13. คุณกมลชนก สุคัณโฑ กรรมการ
14. คุณวงศ์สวาสดิ์ มโนธรรมกิจ กรรมการ
15. คุณสนทยา เลิศไธสง กรรมการ
16. นางสาวปาริฉัตร ศรีนพรัตน์ ผู้ประสานงานระดับประถม
17. นางสาวเมญาณี พลสาร ผู้ประสานงานระดับมัธยม
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri