Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  เครือข่ายผู้ปกครอง
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวโรงเรียน จึงจัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนขึ้น เพื่อ
    สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
    ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
    แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
    ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
    ให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
  ในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือข่าย
 ผู้ปกครองระดับห้องเรียนจำนวน 267 ท่าน
 ระดับชั้นเรียนจำนวน 53 ท่าน
 ระดับโรงเรียน จำนวน 12 ท่าน
 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนประกอบด้วย
 
  กิจกรรมต่างๆ
  ปีการศึกษา 2561
  การประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
  การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องวิชาการ อาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปี
  ปีการศึกษา 2560
  การประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เพื่อเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ชุดใหม่เข้ามาบริหารงานเครือข่ายฯ ในปีการศึกษา 2560 - 2562
 
Untitled Document