Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
นายสมบัติ คงจำเนียร
ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี)
คงจำเนียร
อดีตผู้รับใบอนุญาต

ประวัติโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2475 เดิมตั้งอยู่ในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี จากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานให้ทั้งสองพระองค์เสด็จไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี  ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน ทรงปรารถนาจะตั้งโรงเรียนขึ้นในวังแบบโรงเรียนราษฎร์ (Public School) ในประเทศอังกฤษ โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้แก่กุลบุตร กุลธิดาในสมัยนั้น เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นทานมัย และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “เขมะสิริอนุสสรณ์” ซึ่งแปลว่า “ระลึกถึงเกษมศรี” โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดทำการสอนโดยรับนักเรียนสตรีเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนและเป็นอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก ครั้งพระองค์สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2487 หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงดำเนินกิจการต่อมาจนสิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2506  หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร รับช่วงดำเนินการตามแบบอย่างของทั้งสองพระองค์ และในปี พ.ศ. 2510 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมายังเลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 17 ไร่ หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร ดำเนินกิจการถึง พ.ศ. 2542 และนายสมบัติ คงจำเนียร ดำเนินกิจการถึง พ.ศ. 2547

ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี
ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
และอดีตท่านอาจารย์ใหญ่
 


ต่อมา นางเปรมอนงค์ (คงจำเนียร) รัตนะสาขา ดำเนินกิจการต่อโดยสืบทอดเจตนารมณ์เดิมของทั้งสองพระองค์ ด้วยการอบรมเด็กหญิงให้มีกิริยามรรยาทเรียบร้อย และส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เป็นสากล และได้พัฒนาอาคารเรียนมาตามลำดับ สร้างอาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ ปรับปรุงอาคารพูนศรีเกษมเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย ปรับปรุงอาคารเรือนนอนของนักเรียนประจำให้สะดวกสบายและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ท่านได้บริหารงานโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ถึง พ.ศ. 2565

นางเปรมอนงค์ (คงจำเนียร) รัตนะสาขา
อดีตผู้จัดการโรงเรียน
นายเขมินท์  คงจำเนียร
ผู้จัดการโรงเรียน
ปัจจุบัน นายเขมินท์  คงจำเนียร  เป็นผู้จัดการ สืบทอดเจตนารมณ์เดิมของทั้งสองพระองค์ ที่จะอบรมเด็กหญิงให้มีกริยามรรยาทตามแบบกุลสตรีไทย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทางพุทธศาสนา ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้” มุ่งมั่นสืบสานงานด้านการศึกษาด้วยการปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นผู้นำที่ดีในสังคมไทย และเป็นพลเมืองที่ดีของโลกต่อไป  
     
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เดิมตั้งอยู่ในวัง
เลขที่ 3 ถนนขาว สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   
ประตูโรงเรียน พิธีไหว้ครู
นักเรียนเขมะสิริฯในวัง พิธีไหว้ครู
เรือนทูลกระหม่อมฯ อาคารเรียน
 
พ.ศ. 2510 ย้ายมาตั้งที่เลขที่ 210 ถนนราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 
ตั้งพระรูปผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนทั้ง 2 พระองค์
   
90ปีเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 กันยายน 2565
 
 
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri