Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "


นางธาริณี ยิ่งถาวร
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  2. นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ที่ปรึกษา
  3. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ที่ปรึกษา
  4. นางธาริณี ยิ่งถาวร ประธาน
  5. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร กรรมการ
  6. นางณิชชาอร บุญบุตร กรรมการ
  7. นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ กรรมการ
  8. นางแน่งน้อย ลิ่มสมบูรณ์ กรรมการ
  9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ
  10. นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์ กรรมการ
  11. นางฑิภาภร       ชุมภู กรรมการ
  12. นางสาวสุนีย์ สถะวีระวงส์ กรรมการ
  13. นางสาวพรสิริ ด่อนสีดั่น กรรมการ
  14. นางสมพักตร์ จุลพัลลภ กรรมการ
  15. นางสาวปัณฑารีย์ นกสุวรรณ กรรมการ
  16. นางวรภร รุ่งแก้ว กรรมการ
  17. นางสาวอัมภาศรี คงอนุมัติ กรรมการ
  18. นางมะลิวัลย์ มาทจันทร์ กรรมการ
  19. นายเอกรินทร์ เหมือนทอง กรรมการ
  20. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ
  21. นางสาววันเพ็ญ จันธิมา กรรมการ
  22. นางปนัดดา กิ่งมณี กรรมการ
  23. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ
  24. นางกนกกาญจน์ ช่างทอง กรรมการ
  25. นางสาววัลลภา นันตะโภค กรรมการ
  26. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี กรรมการและเลขานุการ
 
 
 

Untitled Document