Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "


นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 
 
นางสาวมารศรี สง่าพันธ์
หัวหน้าระดับประถมต้น
 
นางสาวกนกภร แพรเขียว
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับประถมต้น
   
 
นางสาวมะลิวัลย์ พุ่มโมรา
หัวหน้าระดับประถมปลาย
 
นางศศิวิมล แก้วมุกดา
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับประถมปลาย
 
นางสาวสมพร ยิ้มเจียม
หัวหน้าระดับมัธยมต้น
 
นางสาววรรณภร คำภูศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับมัธยมต้น
 
นางกนกกาญจน์ ช้างทอง
หัวหน้าระดับมัธยมปลาย
 
นางสาวเมญาณี พลสาร
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับมัธยมปลาย
   
   
   

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  2. นายปารเมธ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  3. นายภาวพันธ์ คงจำเนียร ที่ปรึกษา
  4. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี ที่ปรึกษา
  5. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร ประธาน
  6. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง กรรมการ
  7 นางสาวเมญาณี พลสาร กรรมการ
  8. นางสาวสมพร ยิ้มเจียม กรรมการ
  9. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ
  10. นางสาวมะลิวัลย์ พุ่มโมรา กรรมการ
  11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ
  12. นางสาวมารศรี สง่าพันธุ์ กรรมการ
  13. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการ
  14. นางสาววัลลภา นันตะโภค กรรมการ
  15. นางฑิภาภร       ชุมภู กรรมการ
  16. นายชาคริต เตชะนันท์ กรรมการ
  17. นางสาวนวรัตน์ ธรรมสวัสดิ์ กรรมการ
  18. นางสาวกรกนก นิลเถื่อน กรรมการ
  19. นายชินภัทร แหยมแก้ว กรรมการ
  20. นางสาวกฤษณา น้อยสร้าง กรรมการ
  21. นางสาวสุภาลักษณ์ สาเกิด กรรมการ
  22. นางสาวชลธิชา หม่่นการ กรรมการ
  23. นางสาวนงลักษณ์ คงขจรกุล กรรมการ
  24. นางสาวปิยนุช ใยมานะ กรรมการ
  25 นางสาวนิศรา เขวาลำธาร กรรมการ
  26. นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม กรรมการ
  27. นางสาวนิศารัตน์ พรหมอยู่ กรรมการ
  28. นายสุทธิพงศ์ บุญแท้ กรรมการ
  29. นางสาวดารัญ อัครกิจโชคเดชา กรรมการ
  30. นางสาวสุอาภา อนุโต กรรมการและเลขานุการ
       
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri