Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "


นางสาวสมพร ทักษิณาจารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  2. นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ที่ปรึกษา
  3. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ที่ปรึกษา
  4. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี ประธาน
  5. นางมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร กรรมการ
  6. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการ
  7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล แก้วมุกดา กรรมการ
  8. นางสาวมารศรี สง่าพันธุ์ กรรมการ
  9. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว กรรมการ
  10. นางฑิภาภร       ชุมภู กรรมการ
  11. นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก กรรมการ
  12. นางสาวปาริฉัตร ศรีนพรัตน์ กรรมการ
  13. นางวรภร รุ่งแก้ว กรรมการ
  14. นายพรยุทธ์ ชะเอม กรรมการ
  15. นางจำเรียง ดอนจินดา กรรมการ
  16. นางสาววิชชุดา หมวดศรี กรรมการ
  17. นายเอกรินทร์ เหมือนทอง กรรมการ
  18. นายธนาพล วัตสาร กรรมการ
  19. นางสาวศิริลักษณ์ สุดมุข กรรมการ
  20. นางสาวศิริจันทร์ เกษรจันทร์ กรรมการ
  21. นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม กรรมการ
  22. นางสาวนิศารัตน์ พรหมอยู่ กรรมการ
  23. นางสาวชลลดา สุขประเสริฐ กรรมการ
  24. นางสาวนงลักษณ์ คงขจรกุล กรรมการและเลขานุการ
       
 
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri