Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

ภาษาต่างประเทศ (ประถม)
 
 
 
นางมยุรี สุขสุพุฒิ
หัวหน้ากลุ่ม
 
 
 
นางสมพักตร์ จุลพัลลภ
สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1,ป.2

นางสราณีย์ ศรีสถาพร
สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2,ป.3

นางสาวสมัชญา ทับเป็นไทย
สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4,ป.5
     
นางมยุรี สุขสุพุฒิ
สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5,ป.6
     
   
 
 
Untitled Document