Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1- ม.4)
เดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี
   
  ระดับชั้น ป.1 รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คนเท่านั้น
  ระดับชั้น ม.1 รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คนเท่านั้น
  สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม  
  โทรศัพท์: 02-4242244
  Facebook: Khemasiri Memorial School
http://facebook.com/KhemasiriSchool
  Line: @khemasiri
https://line.me/R/ti/p/%40khemasiri
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป. 1 – ม. 4  ปีการศึกษา 2562
 


 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนหญิง
  • เฉพาะชั้น ป.1 เกิดปี พ.ศ. 2556 นับถึง 16 พฤษภาคม 2562 (6 ขวบเต็ม)กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
  • อายุไม่ถึงเกณฑ์ และกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
  สามารถซื้อใบสมัครได้ แต่ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (เฉพาะชั้น ป.1)
  2. การซื้อใบสมัคร
  • จำหน่ายใบสมัครที่ฝ่ายธุรการ (อาคารทอร์ศรี)
  • เวลาจำหน่ายใบสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-15.30 น.
  • ใบสมัครชุดละ 300 บาท (ตรวจสอบให้ถูกต้องตามชั้นที่สมัครไม่รับเปลี่ยนหรือคืน)
  ซองจดหมาย ที่ ร.ร. แนบมาพร้อมใบสมัคร เขียนชื่อ–นามสกุลของนักเรียน
  บ้านเลขที่ ที่มีผู้รับจดหมายลงทะเบียนอย่างชัดเจน ไม่ต้องติดแสตมป์ (ส่งคืนครู
  ในวันสมัคร)
  3. กำหนดการยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์
  • สมัครและสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนดในใบสมัคร
  4. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
   • ใบสมัคร ฉบับจริง (เขียนตัวบรรจง ทั้ง 2 ส่วน  ให้นักเรียนลงชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาและติดรูปถ่าย)
  • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของบิดามารดา และนักเรียนผู้สมัครพร้อมถ่ายสำเนาของบิดา มารดานักเรียน แยกคนละ 2 ชุด
 

สมุดรายงาน(ปพ.6 สมุดพก) ฉบับจริง ย้อนหลัง 2 ปี และชั้นที่กำลังเรียนอยู่ ภาคเรียนที่ 1 (ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าปก, ผลการเรียนความเห็นของคุณครูประจำชั้น และผู้ปกครอง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด

 

เฉพาะชั้น ป.1 สมุดรายงาน ฉบับจริง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ที่มีผลการเรียนพร้อมถ่ายสำเนาหน้าปก, ผลการเรียน, ความคิดเห็นของครู จำนวน 2 ชุด

  เฉพาะชั้น ม.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และสมุดรายงาน (ปพ.6)
  ฉบับจริงของชั้น ม.1,ม.2,ม.3 พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นปัจจุบัน ฉบับจริง (ไม่เกิน 60 วัน)
  แฟ้มผลงาน (portfolio) เฉพาะชั้น ป.2 – ม.4
   
  5. วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร
 

• ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี

  6. การสอบสัมภาษณ์
  • นักเรียน สอบสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
  • บิดา หรือ มารดา ตอบแบบสอบถาม (เพียง 1 ท่าน)
  7. การประกาศผลสอบ
  • แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์
  หมายเหตุ
  • กรุณาอ่านระเบียบการให้ละเอียดและเตรียมเอกสารมาให้ครบในวันสมัครและสอบสัมภาษณ์
  • กรณีที่เอกสารมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือเหตุผลอื่นกรุณานำเอกสารฉบับจริงและสำเนา  2 ชุด
  • กรณีที่บิดา, มารดามียศ กรุณาเขียนยศเต็ม
  • รับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกชุด
   
 
   
 
   
 
     
 
Untitled Document