Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พฤษภาคม 2564
   
ห้องปกติ: รับชั้น ป.1-ม.4
  ชั้น ป.1 สอบสัมภาษณ์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ)  
  ชั้น ป.2-6 สอบสัมภาษณ์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ)
  ชั้น ม.1 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
  ชั้น ม.2-3 สอบสัมภาษณ์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ)
  ชั้น ม.4 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
   
โครงการเน้นภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP): รับชั้น ป.1 และ ม.1
  ชั้น ป.1 สอบสัมภาษณ์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ)กับครูไทยและครูต่างชาติ  
  ชั้น ม.1 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์กับครูไทย และครูต่างชาติ  
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นนักเรียนหญิง
  สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าชั้น ป.1
  อายุครบเกณฑ์ 6 ขวบ เกิด พ.ศ.2558 นับถึง 16 พฤษภาคม 2564 และกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
  อายุไม่ถึงเกณฑ์ สามารถสมัครได้ แต่ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน และกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3
   
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และใบสมัครที่ : https://apply.khemasiri.ac.th/
  วันที่ 12 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2564
   
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  วันที่ 12 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2564
   
ค่าสมัครสอบ
  ห้องปกติ 300 บาท
  ห้อง IEP 500 บาท
  หมายเหตุ: นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งห้องปกติ และห้อง IEP ค่าสมัครสอบ 500 บาท
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

  โทรศัพท์: 02-424-2244, 02-424-5777 ต่อ 101 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
  Line: @khemasiri
 
 
   
 
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri