Untitled Document
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
บุคลากรฝ่ายบริการ
   
     
 
นายธนกฤต สังข์สุวรรณ
งานสาธารณูปโภค - รถรับส่งนักเรียน
นายวิโรจน์   มามะมาก
งานอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุง
นายอนุพงษ์ ทับทิมหิน
งานโภชนาการ
     
   
     
นายณรงค์ แวดระเว
งานไฟฟ้า
   
     
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri