Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
นายเผ่าเกษม คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
 
นายภาวพันธ์ คงจำเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
คณะกรรมการฝ่ายบริการ
   
     
นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก
นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล
 
     
     
นางสาวอายดา เรณูรส
นางสาวชรินรัตน์ นรมั่ง
 
     
 
Untitled Document