Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
   
   
 
นายเผ่าเกษม คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
     
     
 
นายภาวพันธ์ คงจำเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
     
คณะกรรมการฝ่ายบริการ
     
     
นางสาวดวงเดือน เปี่ยมระลึก
นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล
นางสาวอายดา เรณูรส
     
     
     
 
Untitled Document