Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
การใช้ระบบ Student Care Solution (มีผลกับการเช็คเวลาเรียนของนักเรียน)
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลื่อนวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากเสี่ยงโชค งานกาชาด 2562
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ชั้น ป.1-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
การหยุดเรียน ชั้น ป.4
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/1
การหยุดเรียน ชั้น ป.4/4
การใช้ระบบ Virtual School Online
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ
ขออนุญาตนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมมูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-6
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด
การใช้ระบบ Student Care Solution
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MM R )
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ( dT )
มาตรการการประกอบอาหารของโรงเรียน
การแสดงบัตรประจำตัวผู้ปกครอง
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย (เฉพาะนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย)
ขออนุญาตนานักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ จ.เพชรบุรี
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5
วันหยุดพิเศษของโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรยน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ประจาปี 2562
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนฝ่ายประจำกลับบ้าน
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนฝ่ายประจำ
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
 
 
Untitled Document