Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
วันหยุดพิเศษของโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรยน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ประจาปี 2562
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนฝ่ายประจำกลับบ้าน
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนฝ่ายประจำ
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
 
 
Untitled Document