Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น
การหยุดเรียน
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้น ม.6
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้น ม.4 และชั้น ม.5
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้น ม.2 และชั้น ม.3
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้น ม.1
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.4 และ ม.5
การเรียนภาาาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.2 และ ม.3
ขอเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.3
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ และองค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ Kms CREATIVE STEM Camp '6 ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาวัดกาญจนาภิเษก(เล่งเน่ยยี่) วัดปราสาท วัดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในจังหวัดราชบุรี
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท)
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายพระรามหก) จ.เพชรบุรี
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ขอนักเรียนเข้าร่วมงาน 86 ปี ศรีเขมะสิริฯ และงานกตเวทิตาคารวะแก่ครู
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชิงโชคเพื่อการกุศลงานกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ
การจัดงานรื่นเริงประจำปี
ขออความอนุเคราะห์เพื่อการสนับสนุนทุนหรือของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2561
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2561
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับชั้น ป.1-6
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ป.6
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับชั้น ป.1-6
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาดที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ จ.เพชรบุร
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าร่วมค่ายพักแรม
ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) นักเรียนชั้น ป.5
การนำนักเรยน ชั้น ม.4-5 ไปทัศนศึกษาและชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค" ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญๆในกรุงเทพมหานคร
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายคุณธรรม
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์
เลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R) ชั้น ป.1
ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-5
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอนุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติทหารบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญในกรุงเทพฯ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R) ชั้น ป.1
การฉีดวัคซีน (dT) ปัองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
การเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็วปากมดลูก
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 เข้าค่ายคุณธรรม
การสอนเสริมในวันเสาร์
ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา
วันหยุดพิเศษ
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2561
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
 
ปีการศึกษา 2560
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น ในชั้น ม.1
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Kms CREATIVE STEM Camp'5 ปีการศึกษา 2560
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ‘ Kms CREATIVE STEM Camp ’ 5 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1-6 และ ชั้น ม.1-2,ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขออนุญาตนำนักเรียนชมรมถ่ายภาพไปฝึกทักษะการถ่ายภาพที่หอภาพยนตร์ จ.นครปฐม
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council นักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council นักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท)
กำหนดการแข่งขันกีฬาสี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรมที่กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายพระรามหก) จ.เพชรบุรี
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การจัดกิจกรรม "KMS Open House 2017"
การจัดงานรื่นเริงประจำปี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษา อพวช. จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น.ป.4ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา จ.ราชบุรี
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการกลับบ้านของนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2560
กำหนดการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2560
การเข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด ชั้น ป.3
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ

ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี

การฉัดวัคซีน (dT) ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ให้นักเรียนชั้น ป.1
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่าายยุวกาชาด เดินทางไกล
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม. 6 อบรม ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา
ขอสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ2
กำหนดการสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาวัดที่สำคัญๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การนำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม"
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1-5
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (มัธยม) ปีการศึกษา 2560
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
 
 
Untitled Document