Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.4)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.2-3)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.1)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ป.2-6)
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
ขอเชิญนักเรียนชั้น ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp'7
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่นๆ ชั้น ป.1-6, ม.1-2 และ ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่น ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการอื่น ชั้น ม.6
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง
การนำนักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาพิพิธพัณฑ์พระรามเก้า อพวช. จ.ปทุมธาน
การนำนักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(รังสิต)
การนำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2-3 ไปดูงานที่ EGAT
การนำนักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
การนำนักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี 2565
กำหนดแข่งขันกีฬาส
การนำนักเรียนชั้น ป.5 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนห้องโครงการเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) ชั้น ม.1
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
งานรื่นเริงประจาปี
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1-3
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2565
การนำนักเรียน ชั้น ม.5 เข้าอบรมค่ายคุณธรรม
กำหนดเกณฑ์การมาสายของนักเรียน
การนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5
การประกาศผลสอบและแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
ขออนุญาตนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายยุวกาชาดเดินทางไกล
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
การเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.1
แจ้งมาตรการในการปฏิบัติตนและการดูแลสระว่ายน้า
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1-6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธาน
โครงการ Self Isolation-โรงเรียนคู่สัญญา(โครงการดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ Covid-19 กลุ่มสีเขียว)
การมีบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน
การใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนของทางโรงเรียน
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ป.1-6)
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ม.1-3)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2 – 6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับประถม
 
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri