Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1-6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธาน
โครงการ Self Isolation-โรงเรียนคู่สัญญา(โครงการดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ Covid-19 กลุ่มสีเขียว)
การมีบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน
การใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนของทางโรงเรียน
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ป.1-6)
การจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ชั้น ม.1-3)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2 – 6
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยม
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับประถม
 
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri