Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การนำนักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
การนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5
การนำนักเรียน ชั้น ป.5 ไปนอกสถานศึกษา
การเข้าค่ายคุณธรรม “จิตสดใส วินัยเข้มแข็ง” ชั้น ป.1
ห้ามนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์เสริมสวยมาโรงเรียน
กำหนดเกณฑ์การมาสายของนักเรียน <
กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ป.1-ม.5)
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.6
แบบสำรวจขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มเติม สำหรับผู้เรียนยากจน
การนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.4 ไปนอกสถานศึกษา
กิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ระดับประถมศึกษา
การนำนักเรียนชั้น ม.6 ไปนอกสถานศึกษ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวินัย ไผ่เรียนรู้
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาด
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ระดับมัธยม
การเปิดบัญชีใหม่ของโรงเรียนธนาคาร
การเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป.3
การนำนักเรียน ชั้น ป.2 ไปนอกสถานศึกษา
การนำตัวแทนนักเรยนไปนอกสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ขออนุญาตนำนักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาดและเดินทางไกล
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1
การนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปนอกสถานศึกษา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวินัย ใฝ่เรียนรู้ ชั้น ป.5
การนำนักเรียน ชั้น ม.6 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ม.3 ไปนอกสถานศึกษา
การนำนักเรียน ชั้น ป.6 ไปนอกสถานศึกษา
การงดรับฝากของและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
การใช้ระบบ Student Care Solution ปีการศึกษา 2566
กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2566
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.4)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.2-3)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.1)
การจัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ป.2-6)
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566
 
 
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri