Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้น ม.1
การมอบตัวนักเรียนและยืนยันการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6 ชั้น ม.1-2 และชั้น ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
การเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอแจ้งเลื่อนการนำนักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดเบญจมบพิตรฯ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ จ.พระนครศรีอยุธยา
นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาวัดและวัง ในเขตกรุงเทพฯ
นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.ราชบุรี
นักเรียน ชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
นักเรียน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
การเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1
การนำนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม “ ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม ”
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ม.1 ห้อง IEP
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ป.5-ม.3
การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
การหยุดเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี 2563
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน (ระดับมัธยม)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล
การเข้าร่วมชมนิทรรศการ Van Gogh. Life and Art
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตี บาดทะยัก (dT)
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 /2563
การใช้ระบบ Student Care Solution
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
 
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri