Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 
การเข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1
การนำนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม “ ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม ”
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ม.1 ห้อง IEP
การทดสอบประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ชั้น ป.5-ม.3
การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
การหยุดเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี 2563
การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร
การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียน (ระดับมัธยม)
นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล
การเข้าร่วมชมนิทรรศการ Van Gogh. Life and Art
การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตี บาดทะยัก (dT)
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 /2563
การใช้ระบบ Student Care Solution
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
 
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri