Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 


งานแนะแนว

   
 
นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล
หัวหน้างาน
 
     
นางอุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว
สอนแนะแนว

นางสุพัตรา ผึ้งผัน
สอนแนะแนว

นางสาวอัมพาศรี คงอนุมัติ
สอนแนะแนว
     
นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล
สอนแนะแนว
     
     
   
 
 
Untitled Document