Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

ภาษาไทย (มัธยม)
   
 
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่ม
 
     
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.6

นางสาวรัตนา ศรีปัญญา
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6

นางสาวมาลินี ยุตินาถ
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.4,ม.5

     
นางปราณี อรุณโรจน์
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.2,ม.3
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.3,ม.4
นางวันเพ็ญ จันธิมา
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.1,ม.2
นางสาวสมฤทัย จันทรุตมางกูร
สอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.1,ม.5
   
 
 
Untitled Document