Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

 
การทดสอบ ปีการศึกษา 2562
 
     
 
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2562
 
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.6
 
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 
ตารางสอบกลางปีที่ 1/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.6
 
กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2562
 
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ป.1-ป.6
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.1-ม.3
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.4-ม.6
 


   
   
   
   
 
 
Untitled Document