Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
Untitled Document
     
กลุ่มสาระภาษาไทย (มัธยม) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ประถม)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ( ประถม) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ประถม)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (มัธยม) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
งานแนะแนว
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   
   

 

งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
นางอุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
     


คณะกรรมการงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     
  1. นายเผ่าเกษม คงจำเนียร ที่ปรึกษา
  2. นางธาริณี
ยิ่งถาวร ที่ปรึกษา
  3. นางอุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว หัวหน้า
  4. นางสาวประไพพิศ ตันสกุล กรรมการ
  5. นางวงเดือน สอนประภา กรรมการ
  6. นางจุฑาทิพย์ อ่อนอ้าย กรรมการ
  7. นางปัญฑารีย์ นกสุวรรณ กรรมการ
  8. นางสาวศิริพร สารแดง กรรมการ
  9. นาสาวอายดา เรณูรส กรรมการ
  10. นางปนัดดา กิ่งมณี กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
Untitled Document