Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 


 

ประกาศ ! ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ทุกระดับชั้น(ทั้งนักเรียนเดิมและนักเรียนใหม่) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564 

ประกาศ ! การจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ (เฉพาะชั้น ม.4-5)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.4-5 แบบออนไลน์ 

ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.4-6 

ประกาศ ! ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

ประกาศ! เลื่อนสอบปลายภาคจากเหตุพิเศษ (เฉพาะชั้น ม.4-5) 

ประกาศ ! หยุดเรียนจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2564 (14 วัน) โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์จากทางบ้าน และกลับมาเรียนตามปกติที่โรงเรียน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 

กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1-6 ชั้น ม.1-2 และชั้น ม.4-5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6
 

ประกาศ ! หยุดเรียนจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์จากทางบ้าน และโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


  ประกาศ! รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564


 

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จะพิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้จริง ในระหว่างที่โรงเรียนปิดจากเหตุพิเศษ


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้เพิ่มเติมแนวทางการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์มาโรงเรียนตามวันที่กำหนด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ของเรียนออนไลน์จากทางบ้าน


 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


 

เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564


  ขยายเวลาชำระค่าเทอม ภาค2/2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่งานการเงิน อาคารทอร์ศร

 

ยกเลิกประกาศนี้ ! เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน เป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 และขยายเวลาเรียนออนไลน์ที่บ้าน ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564


 

ยกเลิกประกาศนี้ ! ขยายเวลาการเรียนออนไลน์ ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564


  ประกาศ ! ยกเลิกการฟังผลสอบ ชั้น ป.1-ป.6 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียน

  ยกเลิกประกาศนี้ ! ขยายเวลาการเรียนออนไลน์ที่บ้านถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

  ยกเลิกประกาศนี้ ! หยุดเรียน (ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

  โครงการพัฒนาห้องสมุดชนบท ที่วัดสามัคคีนุกูล อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

  ประกาศ ! เลื่อนกิจกรรมทัศนศึกษาและเดินทางไกล ชั้น ป.2 ที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เนื่องจากค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของทุกคน หากค่าฝุ่นกลับมามีภาวะปกติ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

  ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ให้แก่นักเรียนชั้น ป.5 - ม.3 ที่สนใจเข้าร่วมการประเมิน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564

  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

  ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563

  14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทำพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอบกลางปีที่ 1/2563 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.4-6

  รับสมัครนักเรียนใหม (ชั้น ป.1-ม.4) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563

  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชวังดุสิต(พระบรมรูปทรงม้า)

  11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนพระองค์แรก ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทำพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย

  ประกาศ !... ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมงาน "KMS Open House 2020" ในวันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการงาน KMS Open House 2020
ลงทะเบียนออนไลน์ KMS Open House 2020

บรรยากาศงาน KMS Open House 2020

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมงาน "KMS Open House 2020" ในวันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการงาน KMS Open House 2020
ลงทะเบียนออนไลน์ KMS Open House 2020
บรรยากาศงาน KMS Open House 2020

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ทำบุญเนื่องในวันมหิดลและวันพูนศรีเกษม 24,25 กันยายนของทุกปี ตามลำดับ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  24 กันยายนเป็นวันมหิดล นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์วางพวงมาลา ที่ ร.พ.ศิริราช และครูผู้แทนโรงเรียนได้นำเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลด้วย

  ประกาศ!... เลื่อน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 จากเดิมวันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ: เนื่องจากรัฐบาลประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ในวันที่ 4, 7 กันยายน 2563

  ประกาศ!...ปิดทำการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์

  12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง คุณครูเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพร วันที่ 11 สิงหาคม 2563

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.4-6

  นักเรียนชั้น ม.ปลาย ยกเลิกการมาเรียนวันเสาร์ (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) โดยจะกลับมาเรียนตามปกติ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสถานศึกษาทดลองเปิดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์พร้อมเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยยังยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามประกาศเดิมของโรงเรียน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563)

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2563
กำหนดการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


  ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6

 

28 กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูปวิภัทร์  อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำพิธีถวายพระพร วันที 24 กรกฏาคม 2563


 

ฝ่ายประจำทำบุญเรือนนอน วันอาทิตย์ทีี่ 19 กรกฎาคม 2563


 

  ฝ่ายประจำ กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- รับกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-18.30 น.
- ส่งเข้าเรือนนอน วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.30 น.


 

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งวันเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


 

การเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน
คู่มือเรียนออนไลน
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับประถม
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับมัธยม


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน


 

ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ...รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน ปีการศึกษา 2563


 

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ทางไปรษณีย์)


 

เลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 เป็นหลังเปิดเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)


 

เลื่อนการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนเก่า) ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ (แยกตามแผนการเรียน) และนักเรียนทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ได้ที่ : https://forms.gle/tn3qv1AmFxHCGtdt7
นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน
สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน ได้ที่ www.khemasiri.ac.th หรือ จากลิ๊งค์ที่ครูประจำชั้น ส่งให้ทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563


 

ประกาศ จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่องแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ดังนี้


 

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร IEP ชั้น ป.1 และ หลักสูตรปกติ ชั้น ป.1-ม.4(เพิ่ม)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับผลสอบนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับแบบเรียน ซื้อแบบเรียน และสมุด (สำหรับใช้เรียน ปีการศึกษา 2563)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน และการชำระค่าเทอม ของนักเรียน(เก่า)่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน การชำระค่าเทอม วันมอบตัวนักเรียนใหม่ และการซื้อชุด ของนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563


 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สช.จึงมีมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติดังนี้

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri