Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ประกาศ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563

 

 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
 
Untitled Document