Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
ค่ายพัฒนาห้องสมุดและจัดค่ายรักการอ่าน
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจผลการดำเนินงาน
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีรับเสด็จด้วย
วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 6.00-20.00 น.

ภาพกิจกรรม
 
 

คณะครู และนักเรียนอาสา ออกค่ายพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557
ภาพกิจกรรม

 
 
 
Untitled Document