Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
สช.จึงมีมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้

 

 

1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. ดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

3. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่น ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4. กรณีที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศหรือพื้นที่ ตามข้อ 3 ให้หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา

5. กรณีผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ตามข้อ 3 ให้โรงเรียนแจ้งเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน เช่นกัน และไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว

6. ให้โรงเรียนมีการคัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ทุกวันโดยการวัดไข้ หากมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

7. ให้โรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-2019) ได้ตามสมควร

8. ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เริ่มนับเป็นวันที่ 1 และครบ 14 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไปเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2563

 
จดหมายจาก สช. (ด่วนที่สุด)
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri