Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 
     งานติดตามและประเมินคุณภาพภายใน
 
    คณะกรรมการงานติดตามและประเมินคุณภาพภายใน
       
  1. นางสาวมัลลิกา ยุวนะเตมีย์ ที่ปรึกษา
  2. นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ ที่ปรึกษา
  3. นางจันทรวรรณ อัตถวิบูลย์กุล หัวหน้า
  4. นางสาวรัตนา ศรีปัญญา กรรมการ
  5. นางธาริณี        
ยิ่งถาวร กรรมการ
  6. นางสาวเพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา กรรมการ
  7. นางณิชชาอร บุญบุตร กรรมการ
  8. นางสาวเนาวรัตน์ ปาริฉัตต์กุล กรรมการ
  9. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี กรรมการ
  10. นางสาวนงลักษณ์ คงขจรกุล กรรมการ
  11.นางภัชรินทร์ ปรรณรม กรรมการ
  12.นางกรุณา ศรีสุขใส กรรมการ
  13. นางสาววรรณภร คำภูศิริ กรรมการและเลขานุการ
     
 
 
 
 

 

 

Untitled Document