Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 


งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร
 
  1. นางอารีย์ สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา
  2. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ประธาน
  3. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา กรรมการ
  4. นางสาวรัตนา ศรีปัญญา กรรมการ
  5. นางสาวอัญวีร์ เบญจศรีไพศาล กรรมการ
  6. นางสาวณพภรณ์ กระลำพัก กรรมการ
  7. นางสาวเมชญา พุ่มพวง กรรมการ
  8. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด กรรมการ
  9. นางสาวศิริพร สารแดง กรรมการ
  10. นางสาววันเพ็ญ จันธิมา กรรมการ
  11. นางกัญญา สมทอง กรรมการ
  12. นางสาวรัศมี นัยจิตร กรรมการ
  13. นางสาวศิริจันทร์ เกษรจันทร์ กรรมการ
  14. นางสาวปภาดา ฝาชัยภูมิ กรรมการ
  15. นางสาวโชติมา เปรมสุข กรรมการ
  16.นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
       
 
 
 
 
Untitled Document