Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 


คณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร
 
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  2. นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา กรรมการ
  3. นางสาวรัตนา ศรีปัญญา กรรมการ
  4. นางสาวอัญวีณ์ เบญจศรีไพศาล กรรมการ
  5. นางสาวณพภรณ์ กระลำพัก กรรมการ
  6. นางสาวเมชญา พุ่มพวง กรรมการ
  7. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด กรรมการ
  8. นางสาวศิริพร สารแดง กรรมการ
  9. นางสาววันเพ็ญ จันธิมา กรรมการ
  10. นางกัญญา สมทอง กรรมการ
  11. นางสาวศิริจันทร์ เกษรจันทร์ กรรมการ
  12. นางสาวปภาดา ฝาชัยภูมิ กรรมการ
  13. นางสาวโชติมา เปรมสุข กรรมการ
  14. นางสาวประภาพร รักตรง กรรมการ
  15.นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri