Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
เงื่อนไข
 
     งานวิเทศสัมพันธ์
 
    คณะกรรมวิเทศสัมพันธ์
       
  1. นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ที่ปรึกษา
  2. นางจงศรีสมร    
รุจิเทศ ที่ปรึกษา
  3.นายศุภโยค คงจำเนียร ที่ปรึกษา
  4. นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา    ประธาน
  5. นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา รองประธาน
  6. นางพรทิพย์ ศรชลา กรรมการ
  7. นางสาวอารีรัตน์ ชัชชวลิตสกุล กรรมการ
  8. นางฑิภาภร ชุมภู กรรมการ
  9. นางสาวสมัชญา ทับเป็นไทย กรรมการ
  10. นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ กรรมการ
  11.นางสาวสมพร ยิ้มเจียม            กรรมการ
  12. นางณิชชาอร บุญบุตร กรรมการ
  13. นางสมพักตร์ จุลพัลลภ กรรมการ
  14. นางสาวศิริพร สารแดง กรรมการ
  15. นางโสภาวรรณ แก้วประเสริฐ กรรมการ
  16. นางสาวสีตีฮายา สะมะแอ กรรมการ
  17. นางสาวสมฤทัย จันทรุตมางกูร กรรมการ
  18.นางปราณี อรุณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
     
 
 
 
 

 

 

Untitled Document